คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University

 

                                                                   วิสัยทัศน์

 

เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นนำในอาเซียน ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ  สร้างสรรค์งานวิจัยในระดับสากล

คำอธิบายวิสัยทัศน์

1. เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นนำในอาเซียน หมายถึง

1.1 เป็นที่ยอมรับด้านการผลิตบัณฑิตและวิจัยในระดับอาเซียน 

1.2 เป็นคลังสมองด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ โดยเฉพาะในเขตอีสานใต้    
      และอาเซียน


2. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ หมายถึง


3. สร้างสรรค์งานวิจัยในระดับสากล หมายถึง

สมรรถนะหลัก


  1. การพัฒนาการเรียนการสอนด้านบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพ เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญระดับสูง โดยเฉพาะด้านหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง จิตเวช และเภสัชกรรมปฐมภูมิ
  2. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้อย่างครบวงจร

พันธกิจ


  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน  และมีคุณธรรมนำความรู้ ดำรงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง
  2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม  เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  เป็นที่ยอมรับในระดับสากล   สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
  3. บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน  และสร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง  เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
  4. อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเพื่อธำรงไว้ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์
  5. บริหารจัดการเชิงรุกด้วยหลักธรรมาภิบาล  พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ  ประชาคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข