คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคณะเภสัชศาสตร์ของรัฐ ลำดับที่ 8 และเป็นคณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences) คณะแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตเภสัชกรเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะเภสัชศาสตร์มีการแบ่งส่วน 3 กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์, กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม,  กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ สำหรับการเรียนการสอนในปี1จะได้เรียนรายวิชาชีววิทยา, เคมี,  ปฏิบัติการเคมี, สถิติเบื้องต้น, เภสัชศาสตร์นิเทศ ปี2จะมีวิชาสิกัลป์เคมีอินทรีย์, ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ชีวเคมีและอณูชีววิทยา, ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา, กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา, ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา, เภสัชจุลชีววิทยา,  ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยาเทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น ปี3จะได้เรียนวิชาที่เข้มข้นขึ้นอย่างเช่น วิชาภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์, เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐานรูปแบบยา, เตรียมเภสัชวิทยา, สัมมนาทางเภสัชวิทยา, ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์, ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์, เภสัชเคมีวิเคราะห์ปฏิบัติการ, เคมีทางยาปฏิบัติการเภสัชเวทเภสัชเวท ในปี4 มีรายวิชาหลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์เภสัชเคมี, สมุนไพรในระบบสาธารณสุขพิษวิทยาคลินิก, เภสัชบำบัด, เภสัชสาธารณสุขเภสัชกรรมชุมชน, หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์, เภสัชเคมีสมุนไพรในระบบสาธารณสุขพิษวิทยา, คลินิกเภสัชบำบัด, เภสัชสาธารณสุขเภสัชกรรมชุมชน  และการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป ในภาคฤดูร้อน ปี5 มีวิชาเภสัชเคมีทางคลินิก, ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม, การบริหารเภสัชกิจเทคโนโลยี, การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเบื้องต้น,  เวชศาสตร์ชุมชนสารนิพนธ์ และในปี6 ปีสุดท้ายนั้นน้องๆจะได้ฝึกวิชาชีพในโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการ