คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

  • หลักสูตร 6 ปี (ปรับปรงปี 2551)
  • หลักสูตร 6 ปี (ปรับปรงปี 2555)
  • หลักสูตร 6 ปี (ปรับปรงปี 2559)
 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

  • เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
  • เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
  • การบริหารบริการสุขภาพ
  • ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  • เภสัชกรรมคลินิก
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรับปรุงปี 2553)
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรับปรุงปี 2559)