คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University

เอกสาร

Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
ประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมินระดับดีเด่นและดีมาก ประจำรอบการประเมิน 1/2563 (Please click to open) [2] นางนิธินันท์ สุยะลา
ขอแจ้งการจัดทำบันทึกข้อความเพื่อเบิกจ่ายเงินจากบัญชี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เงินอุดหนุนทั่วไป (งบประมาณแผ่นดิน) (Please click to open) [4] นางอนุพร กลางคำ
ค่านิยมองค์กร (Please click to open) [5] นางนิธินันท์ สุยะลา
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 3 (Please click to open) [10] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่4 (Please click to open) [8] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่3 (Please click to open) [7] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่3 (Please click to open) [8] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญส่งบุลากรเข้ารับการอบรม (Please click to open) [9] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Advocaty and Policy 2020 (Please click to open) [7] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตคสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 9" (Please click to open) [10] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจการปฎิบัติตัวของประชาชนต่อมาตรการ"อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ" (Please click to open) [8] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
แบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (Please click to open) [15] นางสาวปนิดา มุขมณี
คู่มือการใช้งานในระบบ UBUFMIS กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ข) (Please click to open) [17] นางสาวปนิดา มุขมณี
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ข) (Please click to open) [16] นางสาวปนิดา มุขมณี
1507 524 พฤติกรรมสุขภาพ (Please click to open) [26] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
1506 530 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (Please click to open) [68] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
1506 529 การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา (Please click to open) [20] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
1506 524 การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช (Please click to open) [21] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
1506 523 การตรวจติดตามระดับยา (Please click to open) [21] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
1503 523 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสมุนไพรและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Please click to open) [13] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
1506 536 แนวโน้มเภสัชบำบัดโรคติดเชื้อ (Please click to open) [19] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
1506 535 ทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยใน (Please click to open) [14] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
1506 534 เภสัชกรรมปฐมภูมิในผู้สูงอายุ (Please click to open) [11] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
1506 533 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย (Please click to open) [49] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
1503 532 การจัดการโรคที่เกิดจากการใช้ยาและอันตรกิริยาระหว่างยา (Please click to open) [12] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
1507 527 การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ (Please click to open) [16] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
1506 533 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย (Please click to open) [14] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
หนังสือรับรองความไม่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครสอบสำหรับกรรมการสอบคัดเลือก (Please click to open) [32] นางนิธินันท์ สุยะลา
คู่มือสำหรับประชาชน (Please click to open) [44] นางสาวปนิดา มุขมณี
แบบฟอร์มตอบรับการเป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [42] นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
รายงานการประชุมกรรมการห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 มีนาคม 2562 (Please click to open) [0] นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์
ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม (Please click to open) [21] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 2020 (Please click to open) [22] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ Pharmacotherapy of New Drugs 2020 (Please click to open) [43] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (Please click to open) [21] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ (Please click to open) [204] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ (Please click to open) [13] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (Please click to open) [15] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม ICTMM 2020 (Please click to open) [20] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [12] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
รายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก (Please click to open) [16] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
รายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออกคับ (Please click to open) [24] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 31 Tasp Annual Scientific Meeting 2020 (Please click to open) [22] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าอบรมสัมมนา (Please click to open) [20] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทไทย ครั้งที่ 42 (Please click to open) [18] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการออบรม (Please click to open) [21] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม (Please click to open) [19] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการประชุม (Please click to open) [18] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการชีวเวชศาสตร์ (Please click to open) [21] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าการอบรมเชงปฎิบัติการนานาชาติ (Please click to open) [20] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 38 ประจำปี 2563 (Please click to open) [21] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [23] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 16 (Please click to open) [16] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
เอกสารทบทวนข้อตกลงการใช้บริการห้องปฏิบัติการหน่วยทดสอบฯ (Please click to open) [30] นางแวว ถนอมวงค์
แบบฟอร์มใบรับตัวอย่าง (Please click to open) [35] นางแวว ถนอมวงค์
ประกาศอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (Please click to open) [57] นางแวว ถนอมวงค์
แบบการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและสัญญา (Please click to open) [27] นางแวว ถนอมวงค์
แบบบันทึกข้อร้องเรียน (Please click to open) [31] นางแวว ถนอมวงค์
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแหล่งยืมเงินทดรองราชการ จากบัญชีพักเงินอุดหนุนเป็นเงินยืมจากเงินทดรองราชการ ประเภท ข แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ พ.ศ.2562 (Please click to open) [32] นางอนุพร กลางคำ
แบบฟอร์มขอใช้บริการซ่อมแซมต่างๆ ภายในคณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [65] นางสาวปนิดา มุขมณี
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ โรงเรียนริมอกซ์ภาคฤดูหนาว ด้านวิศวะกรรมเนี้อเยื้อและเวชศาสตร์พื้นฟู (Please click to open) [43] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม และความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [30] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ชอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 7 (Please click to open) [35] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญร่วมกิจกรรม และร่วมประชุมวิชาการใหญ่ กลุ่มเภสัชกรภาคอีสาร(กภอ.) ปี2562 (Please click to open) [24] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [27] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุุมวิชาการ PSU-IPE Conference in Hralth Sciences 2019 (Please click to open) [28] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประเชิงปฎิบัติการ (Please click to open) [44] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา (Module system)ประจำปี 2563 (Please click to open) [62] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
เชิญเข้าอบรมสัมมนา (Please click to open) [36] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ "16 ปี แหล่งความหลัง 9 ปี แหังพลังสร้างสรรค์สังคม" (Please click to open) [39] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันะ์ (Please click to open) [33] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
งานประชุมวิชาการ Conplementary Medicine in Pharmacy Practhice -Pesearch Updute & Application" (Please click to open) [39] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่4 (Please click to open) [26] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่6 (Please click to open) [38] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่4 (Please click to open) [37] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Please click to open) [34] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี (Please click to open) [33] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง ความปลอดภทางวชีวภาพ การรักษาความปลอดภัยทางชีวิภาพ (Please click to open) [29] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ (Please click to open) [31] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม (Please click to open) [25] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ (Please click to open) [23] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าพระกฐินกพระราชทานประจำปี พศ. 2562 (Please click to open) [28] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2562 (Please click to open) [30] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลระยะเวลาการรอดชีพ Survival Analysis ครั้งที่ 2 (Please click to open) [31] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญ่ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Please click to open) [30] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ (Please click to open) [26] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญชวนร่วมทำบุญสั่งจองหนังสืออนุสรณ์พระเทพวิวิทยาคม(คูณ ปริสุทโธ) (Please click to open) [30] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 55 ปี คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (Please click to open) [26] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษา (Please click to open) [61] นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
แบบคำร้องที่เกี่ยวกับการขอรับเงินสนับสนุนวิทยานิพนธ์ (Please click to open) [53] นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
แบบคำร้องเกี่ยวกับการขอสำเร็จการศึกษา (Please click to open) [75] นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
แบบคำร้องที่เกี่ยวกับการแจ้งผลสอบเค้าโครง (Please click to open) [51] นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
แบบคำร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (Please click to open) [51] นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
แบบคำร้องที่เกี่ยวกับการขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Please click to open) [47] นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
แบบคำร้องที่เกี่ยวกับการตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์ (Please click to open) [75] นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
แบบคำร้องที่เกี่ยวกับการแจ้งผลสอบวิทยานิพนธ์ (Please click to open) [63] นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
แบบคำร้องที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (Please click to open) [64] นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
แต่งตั้งกรรมการสภาและอนุกรรมการสภาอาจารย์ ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 (Please click to open) [0] นางนิธินันท์ สุยะลา
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (Please click to open) [63] นางนิธินันท์ สุยะลา
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ_2562 (Please click to open) [56] นางนิธินันท์ สุยะลา