คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University

เอกสาร

Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ภายใน/ภายนอก (Please click to open) [6] นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
ขอความอนุเคราะห์สร้างหนังสือเรียน พระภิกษุสามเนณ เพื่อเป็นธรรมะวิทยาทาน (Please click to open) [5] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน (Please click to open) [5] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
เชิญเข้าอบรมสัมมนา (Please click to open) [3] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ Pharmacotherapy of New Drugs (Please click to open) [6] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการทางไกลหัวข้อ"Management of Dyspneain End-Stage Respiratory Diseases" (Please click to open) [5] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่มการประชุมวิชาการออนไลน์ (Please click to open) [5] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา PIM Work-bsaed Education Forum#10 (Please click to open) [6] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
แนวทาง การขออนุมัติจำหน่ายพัสดุ ในระบบ UBUFMIS (Please click to open) [7] นางสาวปนิดา มุขมณี
คู่มือฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับ โรงพยาบาล 2563 (Please click to open) [37] นางธนาพา เชียงแสน
คู่มือฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับ ร้านยา 2563 (Please click to open) [30] นางธนาพา เชียงแสน
คู่มือฝึกปฏิบัติงานด้านยาเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา ในระบบสาธารณสุข MSMS-PublicHealth-2020 (Please click to open) [26] นางธนาพา เชียงแสน
คู่มือฝึุกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม Pharmaceutical Care Clerk ship Manual ( Med-Ambu -2020) (Please click to open) [20] นางธนาพา เชียงแสน
คู่มือการฝึกงานบริบาลเภสัชกรรม สำหรับผู้ใช้วาร์ฟาริน (Warfarin-2020) (Please click to open) [14] นางธนาพา เชียงแสน
คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม ด้านกุมารเวชศาสตร์Pediatric-2020PS (Please click to open) [12] นางธนาพา เชียงแสน
คู่มือฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง Pharmaceutical Care Clerkship in Hematologic/Oncologic Patients (Please click to open) [13] นางธนาพา เชียงแสน
คู่มือฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคไต (Pharmaceutical Care Clerkship in Nephrology) Nephrology-2020 (Please click to open) [13] นางธนาพา เชียงแสน
คู่มือฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม ด้านเภสัชจลนศาสตร์คลินิก (Pharmaceutical Care Clerkship in Clinical Pharmacokinetics) kinetic-2020 (Please click to open) [17] นางธนาพา เชียงแสน
คู่มือการปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมโรคติดเชื้อ (Pharmaceutical Care Clerkship in Infectious Diseases) (Please click to open) [13] นางธนาพา เชียงแสน
คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมโรคติดเชื้อเอชไอวีและวัณโรค (Pharmaceutical Care Clerkship in HIV/TB Care) (Please click to open) [15] นางธนาพา เชียงแสน
คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรครอบครัว (Pharmaceutical Care Clerkship in Family Pharmacist) (Please click to open) [11] นางธนาพา เชียงแสน
คู่มือการปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมด้านสารสนเทศทางยา (Pharmaceutical Care Clerkship in Drug Information Service)Dis-2020 (Please click to open) [12] นางธนาพา เชียงแสน
คู่มือการปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด (Pharmaceutical Care Clerkship in Cardiovascular Diseases)CVS_2020 (Please click to open) [11] นางธนาพา เชียงแสน
คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผูู้ป่วยภาวะวิกฤต (Pharmaceutical Care Clerkship in Critical CareCritical) Care_2020 (Please click to open) [10] นางธนาพา เชียงแสน
คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมด้านการวิจัยทางคลินิก (Pharmaceutical Care Clerkship in Clinical Research) CRA_2020 (Please click to open) [14] นางธนาพา เชียงแสน
คู่มือการปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมโภชนศาสตร์คลินิก (Pharmaceutical Care Clerkship in Parenteral Clinical Nutrition) ClinNutrition_2020 (Please click to open) [12] นางธนาพา เชียงแสน
คู่มือฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้าน Cardio_2020 (Please click to open) [14] นางธนาพา เชียงแสน
คูู่มือการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมด้านการเตรียมยาหรืออาหารที่ต้องใช้กระบวนการปราศจากเชื้อ (Pharmaceutical Clerkship in Aseptic Dispensary) Aseptic dispensary_2020 (Please click to open) [13] นางธนาพา เชียงแสน
คู่มือกำรฝึกปฏิบัติงำนบริบำลทำงเภสัชกรรมด้ำนกำรติดตำมอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำ (Pharmaceutical Care Clerkship in Adverse Drug Reaction Monitoring) ADR_2020 (Please click to open) [15] นางธนาพา เชียงแสน
แจ้งเวียนข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การสอบสวนวินัยและการสั่งลงโทษ พ.ศ. 2563 (Please click to open) [388] นางนิธินันท์ สุยะลา
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการงานสำนักงานเลขานุการ (Please click to open) [390] นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการงานบริการการศึกษา (Please click to open) [392] นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
แบบฟอร์มขอทำลายเอกสารราชการ (Please click to open) [386] นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
คู่มือการทำลายหนังสือราชการ (Please click to open) [394] นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
ขั้นตอนการทำลายหนังสือราชการ (Please click to open) [457] นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
แบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (Please click to open) [396] นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
ประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมินระดับดีเด่นและดีมาก ประจำรอบการประเมิน 1/2563 (Please click to open) [377] นางนิธินันท์ สุยะลา
ขอแจ้งการจัดทำบันทึกข้อความเพื่อเบิกจ่ายเงินจากบัญชี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เงินอุดหนุนทั่วไป (งบประมาณแผ่นดิน) (Please click to open) [387] นางอนุพร กลางคำ
ค่านิยมองค์กร (Please click to open) [387] นางนิธินันท์ สุยะลา
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 3 (Please click to open) [386] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่4 (Please click to open) [388] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่3 (Please click to open) [390] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่3 (Please click to open) [391] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญส่งบุลากรเข้ารับการอบรม (Please click to open) [391] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Advocaty and Policy 2020 (Please click to open) [392] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตคสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 9" (Please click to open) [390] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจการปฎิบัติตัวของประชาชนต่อมาตรการ"อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ" (Please click to open) [387] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
แบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (Please click to open) [387] นางสาวปนิดา มุขมณี
คู่มือการใช้งานในระบบ UBUFMIS กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ข) (Please click to open) [385] นางสาวปนิดา มุขมณี
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ข) (Please click to open) [383] นางสาวปนิดา มุขมณี
1507 524 พฤติกรรมสุขภาพ (Please click to open) [387] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
1506 530 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (Please click to open) [389] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
1506 529 การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา (Please click to open) [386] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
1506 524 การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช (Please click to open) [390] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
1506 523 การตรวจติดตามระดับยา (Please click to open) [387] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
1503 523 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสมุนไพรและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Please click to open) [391] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
1506 536 แนวโน้มเภสัชบำบัดโรคติดเชื้อ (Please click to open) [405] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
1506 535 ทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยใน (Please click to open) [386] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
1506 534 เภสัชกรรมปฐมภูมิในผู้สูงอายุ (Please click to open) [386] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
1506 533 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย (Please click to open) [386] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
1503 532 การจัดการโรคที่เกิดจากการใช้ยาและอันตรกิริยาระหว่างยา (Please click to open) [382] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
1507 527 การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ (Please click to open) [386] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
1506 533 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย (Please click to open) [385] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
หนังสือรับรองความไม่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครสอบสำหรับกรรมการสอบคัดเลือก (Please click to open) [398] นางนิธินันท์ สุยะลา
คู่มือสำหรับประชาชน (Please click to open) [387] นางสาวปนิดา มุขมณี
แบบฟอร์มตอบรับการเป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [391] นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
รายงานการประชุมกรรมการห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 มีนาคม 2562 (Please click to open) [372] นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์
ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม (Please click to open) [388] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 2020 (Please click to open) [384] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ Pharmacotherapy of New Drugs 2020 (Please click to open) [410] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (Please click to open) [385] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ (Please click to open) [385] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ (Please click to open) [385] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (Please click to open) [390] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม ICTMM 2020 (Please click to open) [383] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [393] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
รายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก (Please click to open) [385] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
รายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออกคับ (Please click to open) [392] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 31 Tasp Annual Scientific Meeting 2020 (Please click to open) [388] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าอบรมสัมมนา (Please click to open) [393] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทไทย ครั้งที่ 42 (Please click to open) [408] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการออบรม (Please click to open) [381] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม (Please click to open) [390] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการประชุม (Please click to open) [425] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการชีวเวชศาสตร์ (Please click to open) [383] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าการอบรมเชงปฎิบัติการนานาชาติ (Please click to open) [386] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 38 ประจำปี 2563 (Please click to open) [384] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [384] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 16 (Please click to open) [390] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
เอกสารทบทวนข้อตกลงการใช้บริการห้องปฏิบัติการหน่วยทดสอบฯ (Please click to open) [390] นางแวว ถนอมวงค์
แบบฟอร์มใบรับตัวอย่าง (Please click to open) [384] นางแวว ถนอมวงค์
ประกาศอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (Please click to open) [387] นางแวว ถนอมวงค์
แบบการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและสัญญา (Please click to open) [390] นางแวว ถนอมวงค์
แบบบันทึกข้อร้องเรียน (Please click to open) [383] นางแวว ถนอมวงค์
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแหล่งยืมเงินทดรองราชการ จากบัญชีพักเงินอุดหนุนเป็นเงินยืมจากเงินทดรองราชการ ประเภท ข แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ พ.ศ.2562 (Please click to open) [381] นางอนุพร กลางคำ
แบบฟอร์มขอใช้บริการซ่อมแซมต่างๆ ภายในคณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [394] นางสาวปนิดา มุขมณี
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ โรงเรียนริมอกซ์ภาคฤดูหนาว ด้านวิศวะกรรมเนี้อเยื้อและเวชศาสตร์พื้นฟู (Please click to open) [384] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม และความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [387] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ชอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 7 (Please click to open) [383] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญร่วมกิจกรรม และร่วมประชุมวิชาการใหญ่ กลุ่มเภสัชกรภาคอีสาร(กภอ.) ปี2562 (Please click to open) [382] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์