คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University

เอกสาร ระดับคณะ

Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
คู่มือเกณฑ์ภาระงานสำหรับอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ฉบับปรับปรุงเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563sex shop (Please click to open) [0] นางนิธินันท์ สุยะลา
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเสวนาออนไลน์ (Please click to open) [9] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ณห้องรับบริจาคโลหิสสภากาชาดไทย ม.อุบลฯ (Please click to open) [12] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม (Please click to open) [18] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมโครงการพัมนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ปี 2563 (Please click to open) [16] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนระบบบริหารและธุรการ (Please click to open) [14] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์ติดประชาสัมพันธ์การศึกษารายวิชาในหัลสูตรประกาศนียบัตร(หลักสูตรระยะสั้น) สำรหับผู้สนใจ (Please click to open) [18] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอควาวมอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเทคโนโลยีบล๊อกเซนและสกุบเงินดินจิทัลสำรหับผู้เริ่มต้นหลักสูตร (Please click to open) [21] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ภายใน/ภายนอก (Please click to open) [29] นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
ขอความอนุเคราะห์สร้างหนังสือเรียน พระภิกษุสามเนณ เพื่อเป็นธรรมะวิทยาทาน (Please click to open) [23] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน (Please click to open) [17] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
เชิญเข้าอบรมสัมมนา (Please click to open) [24] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ Pharmacotherapy of New Drugs (Please click to open) [20] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการทางไกลหัวข้อ"Management of Dyspneain End-Stage Respiratory Diseases" (Please click to open) [42] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่มการประชุมวิชาการออนไลน์ (Please click to open) [24] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา PIM Work-bsaed Education Forum#10 (Please click to open) [39] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการงานสำนักงานเลขานุการ (Please click to open) [404] นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการงานบริการการศึกษา (Please click to open) [413] นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
แบบฟอร์มขอทำลายเอกสารราชการ (Please click to open) [402] นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
คู่มือการทำลายหนังสือราชการ (Please click to open) [410] นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
ขั้นตอนการทำลายหนังสือราชการ (Please click to open) [507] นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
แบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (Please click to open) [415] นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
ขอแจ้งการจัดทำบันทึกข้อความเพื่อเบิกจ่ายเงินจากบัญชี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เงินอุดหนุนทั่วไป (งบประมาณแผ่นดิน) (Please click to open) [407] นางอนุพร กลางคำ
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 3 (Please click to open) [406] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่4 (Please click to open) [404] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่3 (Please click to open) [409] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่3 (Please click to open) [409] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญส่งบุลากรเข้ารับการอบรม (Please click to open) [411] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Advocaty and Policy 2020 (Please click to open) [415] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตคสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 9" (Please click to open) [407] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจการปฎิบัติตัวของประชาชนต่อมาตรการ"อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ" (Please click to open) [408] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
1507 524 พฤติกรรมสุขภาพ (Please click to open) [434] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
1506 530 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (Please click to open) [402] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
1506 529 การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา (Please click to open) [402] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
1506 524 การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช (Please click to open) [406] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
1506 523 การตรวจติดตามระดับยา (Please click to open) [401] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
1503 523 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสมุนไพรและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Please click to open) [411] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
1506 536 แนวโน้มเภสัชบำบัดโรคติดเชื้อ (Please click to open) [419] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
1506 535 ทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยใน (Please click to open) [402] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
1506 534 เภสัชกรรมปฐมภูมิในผู้สูงอายุ (Please click to open) [400] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
1506 533 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย (Please click to open) [399] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
1503 532 การจัดการโรคที่เกิดจากการใช้ยาและอันตรกิริยาระหว่างยา (Please click to open) [398] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
1507 527 การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ (Please click to open) [403] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
1506 533 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย (Please click to open) [398] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
หนังสือรับรองความไม่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครสอบสำหรับกรรมการสอบคัดเลือก (Please click to open) [425] นางนิธินันท์ สุยะลา
แบบฟอร์มตอบรับการเป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [412] นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
รายงานการประชุมกรรมการห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 มีนาคม 2562 (Please click to open) [376] นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์
ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม (Please click to open) [404] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 2020 (Please click to open) [400] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ Pharmacotherapy of New Drugs 2020 (Please click to open) [441] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (Please click to open) [399] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ (Please click to open) [403] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ (Please click to open) [411] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (Please click to open) [408] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม ICTMM 2020 (Please click to open) [402] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [416] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
รายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก (Please click to open) [398] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
รายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออกคับ (Please click to open) [404] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 31 Tasp Annual Scientific Meeting 2020 (Please click to open) [406] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าอบรมสัมมนา (Please click to open) [415] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทไทย ครั้งที่ 42 (Please click to open) [470] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการออบรม (Please click to open) [395] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม (Please click to open) [406] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการประชุม (Please click to open) [460] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการชีวเวชศาสตร์ (Please click to open) [402] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าการอบรมเชงปฎิบัติการนานาชาติ (Please click to open) [403] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 38 ประจำปี 2563 (Please click to open) [395] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [409] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 16 (Please click to open) [406] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
เอกสารทบทวนข้อตกลงการใช้บริการห้องปฏิบัติการหน่วยทดสอบฯ (Please click to open) [408] นางแวว ถนอมวงค์
แบบฟอร์มใบรับตัวอย่าง (Please click to open) [400] นางแวว ถนอมวงค์
ประกาศอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (Please click to open) [405] นางแวว ถนอมวงค์
แบบการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและสัญญา (Please click to open) [410] นางแวว ถนอมวงค์
แบบบันทึกข้อร้องเรียน (Please click to open) [403] นางแวว ถนอมวงค์
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแหล่งยืมเงินทดรองราชการ จากบัญชีพักเงินอุดหนุนเป็นเงินยืมจากเงินทดรองราชการ ประเภท ข แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ พ.ศ.2562 (Please click to open) [392] นางอนุพร กลางคำ
แบบฟอร์มขอใช้บริการซ่อมแซมต่างๆ ภายในคณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [416] นางสาวปนิดา มุขมณี
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ โรงเรียนริมอกซ์ภาคฤดูหนาว ด้านวิศวะกรรมเนี้อเยื้อและเวชศาสตร์พื้นฟู (Please click to open) [429] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม และความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [398] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ชอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 7 (Please click to open) [397] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญร่วมกิจกรรม และร่วมประชุมวิชาการใหญ่ กลุ่มเภสัชกรภาคอีสาร(กภอ.) ปี2562 (Please click to open) [396] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [393] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุุมวิชาการ PSU-IPE Conference in Hralth Sciences 2019 (Please click to open) [546] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประเชิงปฎิบัติการ (Please click to open) [542] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา (Module system)ประจำปี 2563 (Please click to open) [422] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
เชิญเข้าอบรมสัมมนา (Please click to open) [415] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ "16 ปี แหล่งความหลัง 9 ปี แหังพลังสร้างสรรค์สังคม" (Please click to open) [529] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันะ์ (Please click to open) [398] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
งานประชุมวิชาการ Conplementary Medicine in Pharmacy Practhice -Pesearch Updute & Application" (Please click to open) [412] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่4 (Please click to open) [394] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่6 (Please click to open) [439] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่4 (Please click to open) [409] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Please click to open) [396] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี (Please click to open) [404] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง ความปลอดภทางวชีวภาพ การรักษาความปลอดภัยทางชีวิภาพ (Please click to open) [543] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ (Please click to open) [393] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม (Please click to open) [382] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ (Please click to open) [382] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าพระกฐินกพระราชทานประจำปี พศ. 2562 (Please click to open) [419] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2562 (Please click to open) [393] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลระยะเวลาการรอดชีพ Survival Analysis ครั้งที่ 2 (Please click to open) [522] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์