คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University

เอกสาร ระดับคณะ

Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
เอกสารทบทวนข้อตกลงการใช้บริการห้องปฏิบัติการหน่วยทดสอบฯ (Please click to open) [4] นางแวว ถนอมวงค์
แบบฟอร์มใบรับตัวอย่าง (Please click to open) [5] นางแวว ถนอมวงค์
ประกาศอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (Please click to open) [9] นางแวว ถนอมวงค์
แบบการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและสัญญา (Please click to open) [3] นางแวว ถนอมวงค์
แบบบันทึกข้อร้องเรียน (Please click to open) [6] นางแวว ถนอมวงค์
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแหล่งยืมเงินทดรองราชการ จากบัญชีพักเงินอุดหนุนเป็นเงินยืมจากเงินทดรองราชการ ประเภท ข แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ พ.ศ.2562 (Please click to open) [19] นางอนุพร กลางคำ
แบบฟอร์มขอใช้บริการซ่อมแซมต่างๆ ภายในคณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [26] นางสาวปนิดา มุขมณี
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ โรงเรียนริมอกซ์ภาคฤดูหนาว ด้านวิศวะกรรมเนี้อเยื้อและเวชศาสตร์พื้นฟู (Please click to open) [22] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม และความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [18] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ชอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 7 (Please click to open) [17] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญร่วมกิจกรรม และร่วมประชุมวิชาการใหญ่ กลุ่มเภสัชกรภาคอีสาร(กภอ.) ปี2562 (Please click to open) [12] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [15] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุุมวิชาการ PSU-IPE Conference in Hralth Sciences 2019 (Please click to open) [12] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประเชิงปฎิบัติการ (Please click to open) [20] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา (Module system)ประจำปี 2563 (Please click to open) [44] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
เชิญเข้าอบรมสัมมนา (Please click to open) [14] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ "16 ปี แหล่งความหลัง 9 ปี แหังพลังสร้างสรรค์สังคม" (Please click to open) [20] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันะ์ (Please click to open) [14] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
งานประชุมวิชาการ Conplementary Medicine in Pharmacy Practhice -Pesearch Updute & Application" (Please click to open) [17] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่4 (Please click to open) [13] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่6 (Please click to open) [17] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่4 (Please click to open) [18] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Please click to open) [14] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี (Please click to open) [16] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง ความปลอดภทางวชีวภาพ การรักษาความปลอดภัยทางชีวิภาพ (Please click to open) [14] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ (Please click to open) [12] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม (Please click to open) [13] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ (Please click to open) [14] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าพระกฐินกพระราชทานประจำปี พศ. 2562 (Please click to open) [17] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2562 (Please click to open) [15] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลระยะเวลาการรอดชีพ Survival Analysis ครั้งที่ 2 (Please click to open) [17] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญ่ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Please click to open) [15] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ (Please click to open) [12] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญชวนร่วมทำบุญสั่งจองหนังสืออนุสรณ์พระเทพวิวิทยาคม(คูณ ปริสุทโธ) (Please click to open) [14] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 55 ปี คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (Please click to open) [13] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษา (Please click to open) [32] นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
แบบคำร้องที่เกี่ยวกับการขอรับเงินสนับสนุนวิทยานิพนธ์ (Please click to open) [25] นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
แบบคำร้องเกี่ยวกับการขอสำเร็จการศึกษา (Please click to open) [46] นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
แบบคำร้องที่เกี่ยวกับการแจ้งผลสอบเค้าโครง (Please click to open) [24] นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
แบบคำร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (Please click to open) [22] นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
แบบคำร้องที่เกี่ยวกับการขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Please click to open) [22] นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
แบบคำร้องที่เกี่ยวกับการตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์ (Please click to open) [45] นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
แบบคำร้องที่เกี่ยวกับการแจ้งผลสอบวิทยานิพนธ์ (Please click to open) [35] นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
แบบคำร้องที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (Please click to open) [33] นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ_2562 (Please click to open) [34] นางนิธินันท์ สุยะลา
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [59] นางสาวสดใส ตะรินันท์
ใบยืมเครื่องแก้ว/อุปกรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [181] นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
ขอใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์(สำหรับนักศึกษา senior project) (Please click to open) [1429] นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
คู่มือการปฎิบัติงานด้านการตรวจเอกสารเบิกจ่ายและการจัดทำรายงานทางการเงิน (Please click to open) [36] นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรการเงินคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 (Please click to open) [2] นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ ระยะ 5 ปี (ฉบับ พ.ศ.256-2564) ปรับปรุงปีงบประมาณ 2561 (Please click to open) [0] นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 (Please click to open) [53] นางอนุพร กลางคำ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้่วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 (Please click to open) [36] นางอนุพร กลางคำ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้่วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 (Please click to open) [30] นางอนุพร กลางคำ
ขอประชาสัมพันธ์หลักสุตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคุณะ รุ่นที่ 21 (Please click to open) [25] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (Please click to open) [26] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเภสัชกรและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่องกัญชาและกัญชงทางการแพทย์ (Please click to open) [332] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัตรคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน (Please click to open) [33] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ หัวข้อ "Updater an the Preventive Care in Pharmacy Practice 2019" (Please click to open) [52] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
โครงการฝึกอบรม ประจำปี 2562 (Please click to open) [30] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่มอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Basic Propertive of Surface Active Agent and lts Applicatins For Cleansing Products (Please click to open) [41] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการเภสัชกรรม ประจำ่ปี 2562 (Please click to open) [44] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (Please click to open) [57] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเเคราะห์ฯ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฎิบัติงาน (Please click to open) [23] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร (Please click to open) [30] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง "แนวทางการเขียน จัดพิมพ์ เผยแพร่ตำราและหนังสือวิชาการ" (Please click to open) [30] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร (Please click to open) [29] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "Khon Kaen International Conference In Pliative Care" (Please click to open) [29] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (Please click to open) [32] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพทยศาสตร์ศึกษาผ่านระบบออนไลน์และการดาวน์โหลดบันทึกการอบรม (Please click to open) [38] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลค่าไฟฟ้า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [46] นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
คู่มือปฏิบัติงานการทำสัญญาเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [50] นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
รายละเอียดการปรับแผนการศึกษา ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ปรับคำอธิบายรายวิชาและปรับ Mapping หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตพ.ศ.2559 (ฉบับผ่านสภามหาวิทยาลัยอุบลฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2562) (Please click to open) [70] นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ ปรับปรุงใหม่ 2562 (Please click to open) [52] นางนิธินันท์ สุยะลา
แนวปฏิบัติการจองห้องเรียน (Please click to open) [68] นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
ปฏิทินกิจกรรมคณะเภสัชศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (Please click to open) [50] นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
ขั้นตอนการใช้ห้องเรียน (Please click to open) [87] นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
คู่มือการทำสัญญานักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (Please click to open) [50] นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [86] นางนิธินันท์ สุยะลา
หลักเกณฑ์รางวัลอองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (Please click to open) [31] นางอนุพร กลางคำ
การขออนุมัติหลักการเบิกจ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (Please click to open) [37] นางอนุพร กลางคำ
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน และประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ (Please click to open) [39] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 (Please click to open) [36] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา (Please click to open) [37] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ กฟผ.เพาะเมล็ดพันธุ์ จิอาสาพัฒนาสังคม รุ่น 11 (Please click to open) [27] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฎิบัติการ เรื่อง เทคนิกทางชีวสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ยีดนมและวิวัฒนากร (Please click to open) [47] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการวิเคราะห์ต้นทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 1 (Please click to open) [30] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการประเมินความคุ้มครองค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครังที่ 15 (Please click to open) [50] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [26] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 (Please click to open) [28] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความร่วมมือปฎิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจ หรือ อุตสาหกรรมยาสูบ (Please click to open) [29] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอประชาสัมพันธ์หลักสุตร"การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 7 (Please click to open) [27] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร์ "กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย" รุ่น 8 (Please click to open) [24] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เรื่องสุดภาพดี ชีวีมีสุข ด้วยจุลินทรีย์ในลำไส้ (Please click to open) [34] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอุปถัมภ์การจัดโครงการปลูกต้นกล้าสร้างธรรม คณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [0] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ WU pharmacy Fouum 2019 (Please click to open) [0] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอส่งสำเนารายงานสถานการณ์โรคไช้หวัดใหญ่และขอประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [0] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอส่งสำเนารายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกและขอประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [0] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (Please click to open) [0] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ขอรายงานสถานกรณ์เพื่อเผ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ปฎิบัติตามมาตราการควบคุมป้องกันโรคภายในมหาวิทยาลัยอุบลฯ (Please click to open) [0] นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์