คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University

เอกสาร กระทรวงการคลัง

Pages : 1
หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ(22 ธันวาคม 2559) (Please click to open) [378] นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค (Please click to open) [372] นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2561 (Please click to open) [372] นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (Please click to open) [391] นางสาวปนิดา มุขมณี
แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (Please click to open) [536] นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ
แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (Please click to open) [427] นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ
ระเบียบการะทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 (Please click to open) [376] นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ
ระเบียบการะทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่2) พ.ศ.2552 (Please click to open) [377] นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ