คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University

เอกสาร กระทรวงการคลัง

Pages : 1
หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ(22 ธันวาคม 2559) (Please click to open) [40] นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค (Please click to open) [124] นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2561 (Please click to open) [120] นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (Please click to open) [440] นางสาวปนิดา มุขมณี
แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (Please click to open) [228] นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ
แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (Please click to open) [229] นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ
ระเบียบการะทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 (Please click to open) [139] นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ
ระเบียบการะทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่2) พ.ศ.2552 (Please click to open) [200] นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ