คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University

มาตรการที่เกี่ยวข้อง

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการ กลไกและระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องมาตรการ กลไก และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้และรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
โดยธรรมจรรยาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
 

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ


คู่มือปฏิบัติงาน