คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University

คุณคือ ใคร ?

Today's Events - January 27th,2021

08:30 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก [ PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง) ]
08:30 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก [ PH205 ห้องสอนออนไลน์ ]
08:30 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก [ PH206 ห้องสอนออนไลน์ ]
08:30 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก [ PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4 ]
08:30 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก [ ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2 ]
09:00 สอบกลางภาค 2/2563 [ PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3 ]
09:00 การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ [ PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง) ]
09:00 สอบชดเชย [ ห้องประชุมชั้น 1 ]
09:00 ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ [ PH402 ห้องประชุม ชั้น 4 ]
09:00 สอบกลางภาค 2/2563 [ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย ]
10:00 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 3/2564 [ ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2 ]
12:00 เตรียมการสอน [ PH402 ห้องประชุม ชั้น 4 ]
13:00 เตรียม VDO สอนออนไลน์ [ ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2 ]
16:30 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 [ PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4 ]

ข่าว ประชาสัมพันธ์

ความสำเร็จ ความภูมิใจ ของศิษย์เก่า

  • เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด เพื่อสนองความต้องการของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนเภสัชกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาค ตะวันออกเฉียงเหนือได้ในระดับหนึ่ง
  • เพื่อดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านเภสัชศาสตร์ สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์การแพทย์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาสาธารณสุขของชุมชนและของประเทศ
  • เพื่อดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนา ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชเวทและสมุนไพร เพื่อการพึ่งพาตนเองทางด้านเภสัชภัณฑ์ของประเทศ
  • เพื่อให้บริการด้านวิชาการเภสัชศาสตร์แก่สังคม โดยการจัดอบรม ประชุม และสัมมนาทางวิชาการ การเผยแพร่ความรู้ และบริการเภสัชสนเทศ แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป
  • เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์เภสัชกรรมไทย และการอนุรักษ์เภสัชตำรับดั้งเดิมของไทยไว้

เยี่ยมชม คณะ-มหาวิทยาลัย