คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University

บุคลากร

รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
Email : teeraporn.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

รศ.ดร.พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
Email : pannarat.a@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
Email : rawiwun.k@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
Email : warisada.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
Email : wandee.r@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353615

รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
Email : wipawee.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : kusuma.j@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : charuwan.t@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353626

ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : chonladda.p@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : chutinun.p@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353614

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : thaweesak.j@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : thanawadee.p@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : nitima.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : nipaporn.m@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : nuttiya.w@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : nonglek.k@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : bancha.y@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : benjabhorn.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : preecha.b@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353620

ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : pajaree.t@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353623

ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : porntip.w@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : worranan.r@ubu.ac.th
เบอร์โทร :

ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : sirima.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : somwang.j@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353623

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : sudarat.h@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : supharat.k@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : sureewan.d@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : suwanna.p@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353623

ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : sawaeng.w@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353616

ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : oranuch.t@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353623

ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : utsana.p@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353602

ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : zongporn.j@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353363

ผศ.ทวนธน บุญลือ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : tuanthon.b@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045363600

ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : peerawat.j@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : uraiwan.a@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353633

ดร.จินตนา นภาพร

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : jintana.n@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : juthamas.c@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353130

ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : thitidaj.l@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353622

ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : piengpen.t@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : phaijit.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

ดร.รุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email :
เบอร์โทร : 045353660

ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : saksakol.p@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : saksit.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353532

ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : suttasinee.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ดร.สุรชัย จูมพระบุตร

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : surachai.j@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353146

ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : anuwat.w@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

อาจารย์กมลชนก จิตอารี

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : kamonchanok.j@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353626

อาจารย์กาญจนา สุขศรี

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email :
เบอร์โทร :

อาจารย์เกียรติศักดิ์ ภาดี

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : kiettisak.p@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353660

อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : tipada.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : narongchai.c@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : prasittichai.p@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

อาจารย์พัชรากร เพียงงาม

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : patcharakorn.p@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 0453533623

อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : phitjira.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : phubed.n@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353619

อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : manit.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045363632

อาจารย์วันนิศา ดงใต้

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : wannisa.d@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045363633

อาจารย์ศิศิรา ดอนสมัคร

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : sisira.d@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353623

อาจารย์อัญมณี ลาภมาก

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : anyamanee.l@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045636632

นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์

ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่ระดับ 1
Email : noppadol.p@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353604

นายณัฐวุฒิ บรรเรืองทอง

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Email : natthawut.b@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353634

นายทยากร วริทธานนท์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Email : boonchai.j@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353618

นายเทวินทร์ บัวจูม

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
Email :
เบอร์โทร :

นายธนพัต วิสาพล

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน
Email : tanapat.w@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353641

นายนเรศน์ กำลังดี

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
Email : naret.k@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353613

นายวีระวุท กะชา

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
Email : weerawut.k@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353643

นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
Email : wuttipong.c@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353609

นายสมัย กิ่งคำ

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ระดับ 2
Email : samai.k@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353605

นายสิทธิพงศ์ ยิ่งยง

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
Email : sittipong.y@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353605

นายอิศราวุธ สายมาศ

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
Email : itsarawut.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353634

นางกรชนก แก่นคำ

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
Email : kornchanok.b@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353641

นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
Email : kittiyarat.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353628

นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
Email : kritsadaporn.k@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353602

นางชื่นจิต ภู่ทอง

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
Email : chuenchit.p@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353607

นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
Email : natthaporn.j@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353643

นางธนาพา เชียงแสน

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
Email : tanapa.c@hotmail.com
เบอร์โทร : 045323620

นางนารี แก้ววงษา

ตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลองระดับ 1
Email : naree.k@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353607

นางนิธินันท์ สุยะลา

ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ
Email : nithinan.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353606

นางเย็นฤดี แม่นมั่น

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Email : yenruedee.m@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353644

นางวรรณา พุ่มพฤกษา

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Email : wanna.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353620

นางวิรัตน์ จันทร์ตรี

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
Email : virat.c@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353642

นางแวว ถนอมวงค์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
Email : waew.k@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353644

นางสมคิด สุพันทะมาด

ตำแหน่ง : พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3
Email : somkid.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353642

นางสาวิตรี สอนพงษ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Email : sawitree.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353634

นางอนุพร กลางคำ

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
Email : anuporn.k@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353608

นางสาวจุฬาลักษณ์ เขาแก้ว

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
Email :
เบอร์โทร :

นางสาวชัญญานุช ช่วงชิง

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
Email : chatchai.c@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353608

นางสาวณัฐวรรณ เดชทวี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิชาการ
Email :
เบอร์โทร :

นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Email : thanita.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

นางสาวดารุณี นามห่อ

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
Email : darunee.n@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353605

นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
Email : thunyalak.t@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353611

นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Email : nuchajaree.m@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353610

นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
Email : benjapak.m@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353624

นางสาวปฐมพร ยังมงคล

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Email :
เบอร์โทร :

นางสาวปนิดา มุขมณี

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Email : panida.m@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353601

นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
Email : parpaijit.m@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353636

นางสาวพัทธนันท์ คำผา

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Email : pattanant.k@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353607

นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
Email : pichayaporn.kao@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353608

นางสาวลัดดาวัลย์ จันใด

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
Email :
เบอร์โทร :

นางสาววิศัลย์ศยา สุวรรณะ

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Email :
เบอร์โทร :

นางสาวสดใส ตะรินันท์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
Email : sodsai.t@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353609

นางสาวสมพร นันตะเสน

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Email :
เบอร์โทร :

นางสาวสุขุมา พวงมะลิ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Email : sukhuma.p@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353625

นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
Email : sudarat.t@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353617

นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
Email : supavadee.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353641

นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพูล

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Email :
เบอร์โทร : 045353623