คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
Email : kritsadaporn.k@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353602