คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์

ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่ระดับ 1
Email : noppadol.p@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353604