คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
Email : benjapak.m@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353624