คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นายธนพัต วิสาพล

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน
Email : tanapat.w@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353641

นายวีระวุท กะชา

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
Email : weerawut.k@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353643

นางกรชนก แก่นคำ

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
Email : kornchanok.b@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353641

นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
Email : natthaporn.j@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353643

นางวิรัตน์ จันทร์ตรี

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
Email : virat.c@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353642

นางสมคิด สุพันทะมาด

ตำแหน่ง : พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3
Email : somkid.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353642

นางสาวจุฬาลักษณ์ เขาแก้ว

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
Email :
เบอร์โทร :

นางสาวลัดดาวัลย์ จันใด

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
Email :
เบอร์โทร :

นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
Email : supavadee.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353641