คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นางเย็นฤดี แม่นมั่น

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Email : yenruedee.m@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353644

นางแวว ถนอมวงค์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
Email : waew.k@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353644

นางสาวทิพย์มณฑา ฤกษ์ใหญ่

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
Email : tipmonta.r@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353644