คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นายเทวินทร์ บัวจูม

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
Email :
เบอร์โทร :

นางเย็นฤดี แม่นมั่น

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Email : yenruedee.m@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353644

นางแวว ถนอมวงค์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
Email : waew.k@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353644