คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
Email : kittiyarat.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353628