คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นางสาวสดใส ตะรินันท์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
Email : sodsai.t@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353609