คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นายสิทธิพงศ์ ยิ่งยง

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
Email : sittipong.y@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353605