คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
รศ.ดร.พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
Email : pannarat.a@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : charuwan.t@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353626

ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : preecha.b@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353620

ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : zongporn.j@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353363

ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : worranan.r@ubu.ac.th
เบอร์โทร :

ดร.สุรชัย จูมพระบุตร

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : surachai.j@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353146