คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
Email : warisada.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
Email : wandee.r@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353615

รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
Email : wipawee.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : chonladda.p@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : benjabhorn.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : oranuch.t@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353623

ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : utsana.p@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353602

ดร.จินตนา นภาพร

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : jintana.n@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630