คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
Email : rawiwun.k@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : kusuma.j@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : thaweesak.j@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : nitima.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : bancha.y@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : sudarat.h@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630