คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นายนรเศรษฐ์ ทองคำ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
Email : noraset.t@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353634

นางสาวิตรี สอนพงษ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Email : sawitree.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353634