คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นายนรเศรษฐ์ ทองคำ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
Email : noraset.t@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353634

นายอิศราวุธ สายมาศ

ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า
Email :
เบอร์โทร :

นางสาวิตรี สอนพงษ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Email : sawitree.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353634