คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นางสาวสมพร นันตะเสน

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Email :
เบอร์โทร :

นางสาวสุขุมา พวงมะลิ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Email : sukhuma.p@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353625