คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Email : thanita.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพูล

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Email :
เบอร์โทร :

นางสาวอุบลรัตน์ ผิวนวล

ตำแหน่ง : จ้างเหมาบริการรายบุคคล
Email :
เบอร์โทร :