คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
Email : teeraporn.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : nonglek.k@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ทวนธน บุญลือ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : tuanthon.b@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045363600

ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : peerawat.j@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : uraiwan.a@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353633

ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : suttasinee.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

อาจารย์กมลชนก จิตอารี

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : kamonchanok.j@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353626

อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : tipada.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : prasittichai.p@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : manit.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045363632

อาจารย์วันนิศา ดงใต้

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : wannisa.d@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045363633

อาจารย์ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : saksakol.p@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

อาจารย์อัญมณี ลาภมาก

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : anyamanee.l@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045636632