คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : suwanna.p@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353623

ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : sawaeng.w@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353616

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : saksit.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353532

ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : anuwat.w@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

อาจารย์พัชรากร เพียงงาม

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : patcharakorn.p@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 0453533623