คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
Email : thunyalak.t@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353611

นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Email : nuchajaree.m@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353610

นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
Email : parpaijit.m@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353636

นางสาวพรทิพย์ ทองธรรมมา

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Email : pornthip1712@gmail.com
เบอร์โทร : 045353610

นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
Email : sudarat.t@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353617