คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นายทยากร วริทธานนท์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Email : boonchai.j@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353618

นางสาวปฐมพร ยังมงคล

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Email :
เบอร์โทร :