คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นางสาวดารุณี นามห่อ

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
Email : darunee.n@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353605