คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นางอนุพร กลางคำ

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
Email : anuporn.k@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353608

นางสาวชัญญานุช ช่วงชิง

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
Email : chatchai.c@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353608

นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
Email : pichayaporn.kao@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353608