คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นายสมัย กิ่งคำ

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ระดับ 2
Email : samai.k@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353605

นางชื่นจิต ภู่ทอง

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
Email : chuenchit.p@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353607

นางนารี แก้ววงษา

ตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลองระดับ 1
Email : naree.k@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353607

นางสาวปนิดา มุขมณี

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Email : panida.m@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353601

นางสาวพัทธนันท์ คำผา

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Email : pattanant.k@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353623

นางสาววิศัลย์ศยา สุวรรณะ

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Email :
เบอร์โทร :