คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : chutinun.p@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353614

ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : thanawadee.p@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : nipaporn.m@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : nuttiya.w@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : pajaree.t@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353623

ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : porntip.w@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : sirima.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : somwang.j@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353623

ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : supharat.k@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : juthamas.c@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353130

ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : thitidaj.l@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353622

ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : piengpen.t@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : phaijit.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

ดร.รุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email :
เบอร์โทร : 045353660

อาจารย์กาญจนา สุขศรี

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email :
เบอร์โทร :

อาจารย์เกียรติศักดิ์ ภาดี

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email :
เบอร์โทร : 045353660

อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : narongchai.c@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : phubed.n@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353619