คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
รศ.ดร.พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
Email : pannarat.a@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
Email : rawiwun.k@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
Email : warisada.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
Email : wandee.r@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353615

รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
Email : wipawee.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : kusuma.j@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : charuwan.t@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353626

ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : chonladda.p@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : thaweesak.j@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : nitima.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : bancha.y@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : benjabhorn.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : preecha.b@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353620

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : sudarat.h@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : sureewan.d@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : oranuch.t@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353623

ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : utsana.p@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353602

ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : zongporn.j@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353363

ดร.จินตนา นภาพร

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : jintana.n@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : worranan.r@ubu.ac.th
เบอร์โทร :

ดร.สุรชัย จูมพระบุตร

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : surachai.j@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353146