คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
Email : wipawee.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630EN
คุณวุฒิ


1997 Ph.D. (Pharmaceutical Sciences) The Robert Gordon University, Aberdeen, ประเทศสหราชอาณาจักร
1990 เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนเเก่น, ประเทศไทย

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ


2016 - ปัจจุบัน สมาชิก เภสัชกรการอุตสาหกรรม
1990 - ปัจจุบัน สมาชิก สภาเภสัชกรรม

สาขาความเชี่ยวชาญ
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการPoster Presentation (National)

2018 เเสวง วัชระธนกิจ, วิภาวี เสาหิน การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแบบ modified flipped classroom (MFC) เรื่องความคงสภาพของยาในรายวิชารูปแบบยาเตรียม 1 Thai Pharmacy Education Conference 2018:Current Issues and Trends in Pharmacy Education Chiangmai University


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


April 9th,2019


ติดต่อ รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน

วันที่ 27 กันยายน 2563

เรียน รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท