คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
Email : warisada.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632EN
คุณวุฒิ


2006 เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
1994 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
1991 เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย

ตำแหน่งบริหาร


2016 - 2017 หัวหน้ากลุ่มวิชา เภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2010 - 2011 รักษาราชการแทนรองคณบดี ฝ่ายบริหาร

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ


2017 - 2018 อนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขา Pharmaceutical Sciences
2011 - 2012 คณะผู้วิจัยการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (มคอ.1๗

สาขาความเชี่ยวชาญ


ระบบนำส่งยาโดยใช้ไขมัน เช่น ลิปิดอิมัลชัน นาโนอิมัลชัน ระบบนำส่งยาที่เกิดอิมัลชัน/ไมโครอิมัลชันเอง

อิมัลชันเทคโนโลยี

การพัฒนาสูตรตำรับรูปแบบยารับประทานและยาทาทางผิวหนัง

ความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์ผลงานตีพิมพ์Review Articles (National)

สุรีวัลย์ ดวงจิตต์, กรกนก สุวรรณราช, กุลภัสสร์ กิตติพินิจนันท, พิชญ์นรี องค์วิสุทธิ์, สุรีวัลย์ บารุงไทย, ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์, พรวนิช เจริญพุทธคุณ, วริษฎา ศิลาอ่อน. บทบาทของสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติสาหรับประยุกต์ใช้ทางผิวหนัง: คุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และระบบนาส่งรูปแบบใหม่. IJPS 2019; 15(1): 21-48.ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


May 17th,2019


ติดต่อ รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน

วันที่ 27 กันยายน 2563

เรียน รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท