คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : saksit.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353532

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : thaweesak.j@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและปฏิบัติการ
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
Email : warisada.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : benjabhorn.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : peerawat.j@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : supharat.k@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : thanawadee.p@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : sudarat.h@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : suttasinee.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : benjabhorn.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
Email : kritsadaporn.k@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353602

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : utsana.p@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353602

รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
Email : benjapak.m@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353624

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : uraiwan.a@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353633

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ทวนธน บุญลือ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : tuanthon.b@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045363600

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : tipada.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632