คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University

บุคลากร

รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
Email : teeraporn.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

รศ.ดร.พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
Email : pannarat.a@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
Email : rawiwun.k@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
Email : warisada.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
Email : wandee.r@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353615

รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
Email : wipawee.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : kusuma.j@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : charuwan.t@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353626

ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : chonladda.p@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : chutinun.p@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353614

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : thaweesak.j@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : thanawadee.p@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : nitima.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : nipaporn.m@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : nuttiya.w@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : nonglek.k@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : bancha.y@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : benjabhorn.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : preecha.b@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353620

ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : pajaree.t@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353623

ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : porntip.w@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : worranan.r@ubu.ac.th
เบอร์โทร :

ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : sirima.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : somwang.j@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353623

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : sudarat.h@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : supharat.k@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : sureewan.d@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : suwanna.p@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353623

ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : sawaeng.w@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353616

ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : oranuch.t@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353623

ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : utsana.p@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353602

ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : zongporn.j@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353363

ผศ.ทวนธน บุญลือ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : tuanthon.b@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045363600

ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : peerawat.j@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : uraiwan.a@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353633

ดร.จินตนา นภาพร

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : jintana.n@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : juthamas.c@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353130

ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : thitidaj.l@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353622

ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : piengpen.t@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : phaijit.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

ดร.รุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email :
เบอร์โทร : 045353660

ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : saksakol.p@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : saksit.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353532

ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : suttasinee.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

ดร.สุรชัย จูมพระบุตร

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : surachai.j@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353146

ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : anuwat.w@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

อาจารย์กมลชนก จิตอารี

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : kamonchanok.j@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353626

อาจารย์กาญจนา สุขศรี

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email :
เบอร์โทร :

อาจารย์เกียรติศักดิ์ ภาดี

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : kiettisak.p@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353660

อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : tipada.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : narongchai.c@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : prasittichai.p@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

อาจารย์พัชรากร เพียงงาม

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : patcharakorn.p@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 0453533623

อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : phitjira.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353630

อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : phubed.n@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353619

อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : manit.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045363632

อาจารย์วันนิศา ดงใต้

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : wannisa.d@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045363633

อาจารย์ศิศิรา ดอนสมัคร

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : sisira.d@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353623

อาจารย์อัญมณี ลาภมาก

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : anyamanee.l@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045636632