คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University

บุคลากร

นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์

ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่ระดับ 1
Email : noppadol.p@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353604

นายณัฐวุฒิ บรรเรืองทอง

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Email : natthawut.b@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353634

นายทยากร วริทธานนท์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Email : boonchai.j@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353618

นายเทวินทร์ บัวจูม

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
Email :
เบอร์โทร :

นายธนพัต วิสาพล

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน
Email : tanapat.w@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353641

นายนเรศน์ กำลังดี

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
Email : naret.k@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353613

นายวีระวุท กะชา

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
Email : weerawut.k@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353643

นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
Email : wuttipong.c@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353609

นายสมัย กิ่งคำ

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ระดับ 2
Email : samai.k@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353605

นายสิทธิพงศ์ ยิ่งยง

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
Email : sittipong.y@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353605

นายอิศราวุธ สายมาศ

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
Email : itsarawut.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353634

นางกรชนก แก่นคำ

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
Email : kornchanok.b@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353641

นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
Email : kittiyarat.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353628

นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
Email : kritsadaporn.k@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353602

นางชื่นจิต ภู่ทอง

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
Email : chuenchit.p@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353607

นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
Email : natthaporn.j@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353643

นางธนาพา เชียงแสน

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
Email : tanapa.c@hotmail.com
เบอร์โทร : 045323620

นางนารี แก้ววงษา

ตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลองระดับ 1
Email : naree.k@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353607

นางนิธินันท์ สุยะลา

ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ
Email : nithinan.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353606

นางเย็นฤดี แม่นมั่น

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Email : yenruedee.m@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353644

นางวรรณา พุ่มพฤกษา

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Email : wanna.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353620

นางวิรัตน์ จันทร์ตรี

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
Email : virat.c@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353642

นางแวว ถนอมวงค์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
Email : waew.k@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353644

นางสมคิด สุพันทะมาด

ตำแหน่ง : พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3
Email : somkid.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353642

นางสาวิตรี สอนพงษ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Email : sawitree.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353634

นางอนุพร กลางคำ

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
Email : anuporn.k@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353608

นางสาวจุฬาลักษณ์ เขาแก้ว

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
Email :
เบอร์โทร :

นางสาวชัญญานุช ช่วงชิง

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
Email : chatchai.c@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353608

นางสาวณัฐวรรณ เดชทวี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิชาการ
Email :
เบอร์โทร :

นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Email : thanita.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632

นางสาวดารุณี นามห่อ

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
Email : darunee.n@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353605

นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
Email : thunyalak.t@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353611

นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Email : nuchajaree.m@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353610

นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
Email : benjapak.m@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353624

นางสาวปฐมพร ยังมงคล

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Email :
เบอร์โทร :

นางสาวปนิดา มุขมณี

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Email : panida.m@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353601

นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
Email : parpaijit.m@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353636

นางสาวพัทธนันท์ คำผา

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Email : pattanant.k@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353607

นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
Email : pichayaporn.kao@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353608

นางสาวลัดดาวัลย์ จันใด

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
Email :
เบอร์โทร :

นางสาววิศัลย์ศยา สุวรรณะ

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Email :
เบอร์โทร :

นางสาวสดใส ตะรินันท์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
Email : sodsai.t@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353609

นางสาวสมพร นันตะเสน

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Email :
เบอร์โทร :

นางสาวสุขุมา พวงมะลิ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Email : sukhuma.p@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353625

นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
Email : sudarat.t@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353617

นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
Email : supavadee.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353641

นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพูล

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Email :
เบอร์โทร : 045353623