ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานเศรษฐกิจรายได้ใหม่ที่สำคัญของภาค ประจำปี 2565
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา เป็นประธานในพิธี
โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ จัดกิจกรรมบรรยาย หัวข้อการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานพืชเศรษฐกิจ และสมุนไพรเศรษฐกิจอื่นๆ และกิจกรรมเวทีเสวนา หัวข้อ เส้นทางนวัตกรรมสมุนไพรไทย สู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) จัดกิจกรรมบรรยายหัวข้อ การควบคุมคุณภาพสมุนไพร และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร และเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ จัดกิจกรรมบรรยาย หัวข้อการแปรรูปพืชสมุนไพรและพืชเศรษฐกิจอื่นๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด และปฏิบัติการในหัวข้อ การสกัดมะเขือเทศ กระชาย พริก
โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ จัดกิจกรรมบรรยาย การตลาดเพื่อการพัฒนานวัตกรรม สมุนไพรเชิงพาณิชย์ และกิจกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และฉลาก
เยี่ยมชม UBU Pilot Plant – โรงงานต้นแบบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตเยลลี่กระชาย,เม็ดฟู่กระชาย,ลูกอมเม็ดนิ่มกระชาย
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ เตรียมผลิตภัณฑ์ทางผิวหนัง (เจลเซรั่ม) โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)
โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานเศรษฐกิจรายได้ใหม่ที่สำคัญของภาค ประจำปี 2565
ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อประวิตร พัวเพิ่มพูลศิริ ณ วัดปทุมมาลัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ติดตาม และประเมินความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ เครือข่ายเภสัชกรจังหวัดอุบลฯ จัดการอบรมวิชาการสำหรับเภสัชกร
เข้าศึกษา ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กิจกรรมสื่อสารองค์กรของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ OCN Road Show 2022 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมพบปะอาจารย์และบุคลากรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชาพิจารณ์หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน/วัยรุ่น แบบองค์รวม
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมเปิดบ้านอบรมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา Grad Phar UBU Open House 2022 ครั้งที่ 2
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงนาม MOU ร่วมมือทางวิชาการ “โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ”
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดการสัมมนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ในระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 ณ ณ สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ (U-Place)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการกล่าวคำสัตย์ เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาบุคลากรทางเภสัชศาสตร์ ระหว่าง โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สป.อว.ติดตามความก้าวหน้าหน่วยงาน EdPEx 200 รุ่นที่ 6 เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพสู่ระดับ 300 คะแนน
โครงการ Biopharmaceutical Training Courses ประจำปีงบประมาณ 2565
งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดอบรมสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ คณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) และกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ประชุมหารือถึงโอกาสความร่วมมือในการพัฒนาต่อยอดการนำฐานข้อมูลพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลที่มีจำหน่ายในประเทศไทย
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ ศ.พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมอาคารนวัตกรรมฯ
ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ แสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของ ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง ณ วัดบูรพา บ้านทุ่งแต้
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการพัฒนาแนวคิดด้านชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2565
เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2563
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการอบรมพัฒนาผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงแบบสหสาขาวิชาชีพ (IPE Interprofessional Education)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเยี่ยมชมกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลวารินชำราบ
ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการนำเข้าข้อมูลโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี ผ่านระบบ จัดการแผนยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาผ่านการเรียนรู้แบบสหสาขาวิชาชีพ (Interprofessional Education: IPE)
รายการ Good Life By ม.อุบลฯ (ถ่ายทอดสด) โดยผศ. ภญ. ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์ อาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ หัวข้อ วิธีเลือกซื้อและใช้ ฟ้าทะลายโจร เพื่อคุณภาพและความปลอดภัยในยุค COVID-19
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมเปิดบ้านอบรมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา “Grad Phar UBU Open House2021” ครั้งที่ 1
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องแนวทางการเขียนข่าวและการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
รายการ Good Life By ม.อุบลฯ EP.7
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 9 (Pharmacotherapy in Psychiatry 2)
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) สำหรับนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 9 (Pharmacotherapy in Psychiatry 1)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 9 (Pharmacotherapy in neurology 2)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2564 รูปแบบออนไลน์ UBPHAR 2021: update on infectious diseases and pharmacotherapy
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 9
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษาและกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัส ประจำปีการศึกษา 2564
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ โดยกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ได้จัดประชุมวิชาการในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ เมื่อวันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน 2564
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและผู้ปกครอง
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2564
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ เภสัชกรโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนรวมถึงเภสัชกรร้านยา จังหวัดอุบลฯ เปิด ศูนย์ข้อมูลวิชาการเพื่อการเฝ้าระวัง ติดตามความเสี่ยง และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับ วัคซีนโควิด-19
เข้ารับการตรวจประเมินวิทยฐานะจากวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรมเพื่อเป็นสถาบันหลักการฝึกอบรมหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขา เภสัชบำบัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ outcomes-based education (OBE) และ การบูรณาการรายวิชาในหลักสูตร
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ โดยกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ได้จัดประชุมวิชาการในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ เมื่อวันเสาร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2564
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)“โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ” ระหว่าง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เป็นตัวแทนเดินทางไปมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และโรงพยาบาลสนามอุบลราชธานี (ตำบลแจระแม)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับทัวร์สรงน้ำพระรอบรั้วมหาวิทยาลัย
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ โดยกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ได้จัดประชุมวิชาการในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 เมษายน 2564
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานบุญสงกรานต์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและกล่าวคำสัตย์เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระขึ้นอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับการเข้าศึกษาดูงานจาก โครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดุแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.) โดยคณะวิทยาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ โดยกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ได้จัดประชุมวิชาการในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ เมื่อ วันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม 2564
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ โดยกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ได้จัดประชุมวิชาการในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ เมื่อ วันเสาร์ ที่ 6 และ 13 มีนาคม 2564
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับการเข้าศึกษาดูงานจากโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน​ EdPEx​ จากคณะเภสัชศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​ มหาสารคาม​
คณะเภสัชศาสตร์ร่วมประชุมหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะสู่EdPEx300
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดอบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัยสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์และผู้ช่วยวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ
งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมประชุมทางไกลกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศภายใต้กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สาขาบริบาล
คณะเภสัชศาสตร์ ได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง The North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 3
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563
งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมประชุมทางไกลกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศภายใต้กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ
งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมประชุมทางไกลกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศภายใต้กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านชีวเภสัชศาสตร์สำหรับการฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
การจัดทำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ตามแนวทางของ Outcomes-based education ณ ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องการบันทึกเกรดโดยใช้ระบบ REG
รับฟังการนำเสนอการใช้หุ่นจำลองเพื่อการเรียนการสอนทางการแพทย์ จากบริษัทโฟร์ดี อี.เอ็ม จำกัด
คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชนจัดประชุมวิชาการ เรื่อง การบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชนในผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อสร้างเครือข่ายร้านยาพาเลิกบุหรี่และสร้างเสริมสุขภาพ
ประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
UBU-KM Fair 2020 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประชุมงานบริการวิชาการ (ระบบPHARMOOC)
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเข้าถึงระบบฐานข้อมูลนักศึกษา
คณะเภสัชศาสร์ ม.อุบลฯ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ระบบงานสารบรรณและหนังสือราชการ
กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติจัดกิจกรรมโครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรังในประชากรวัยทำงาน (ครั้งที่ 2)
พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาเรียนดีและมอบเงินทุนการศึกษา
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีพบนักศึกษา (Dean forum)
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14 ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครื่องข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 17 อิมแพคเมืองทองธานี รับรางวัลจาก นพ.มารุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ
ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2563
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภาระด้านกฎหมาย ของสำนักงานกฎหมายและนิติการ
ประชุมหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยกับโรงพยาบาล BNH
ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ EdPEx 300 กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 3-2563
ITAP เครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์การขอทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs แก่คณาจารย์และนักวิจัย ณ คณะเภสัชศาสตร์
กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติจัดกิจกรรมคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรังในประชากรวัยทำงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองศรีไค
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ โดยกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ จัดโครงการ การเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียนนอกเขตชุมชนเมือง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จับมือ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ม.ราชภัฏอุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง CD8 T cell immunity during tuberculosis
ปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่ ปี 2563
ร่างกำหนดการให้คำปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 2/2563
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
ประชุมทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะ
ประชุม OCN Roadshow
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดการประชุม "เทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์"
โครงการปัจฉิมนิเทศและกล่าวคำสัตย์เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพเภสัชกรรม (โครงการย่อยที่ ๓)
พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2562
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม เยี่ยมชม คณะเภสัชฯ ม.อุบลฯ
การจัดประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปี 2563
งานเกษตรอีสานใต้ 2563
The North Eastern Neuropsychiatric Pharmacy Symposium 2020 “Pharmacotherapy in neuropsychiatry
ชีวเภสัชศาสตร์สัญจร โรงเรียนบ้านโนนแดง
กิจกรรม UBU Roadshow (อธิการบดีพบปะบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์)
อบรม lab ปลอดภัย สำหรับนักศึกษาสารนิพนธ์ ประจำปี 2563
บุคลากรจากมหาวิทยาลัย Xinzhou Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
โครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย ปีที่ 2 ครั้งที่ 1
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีสำหรับอาจารย์และบุคลากร (การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการซ้อมอพยพหนีไฟ)
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านชีวเภสัชศาสตร์สำหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ระยะที่ 2
สาธิตการใช้งานชุดถ่ายภาพจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับฟลูออเรสเซนต์
กิจกรรมมุทิตาจิต รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
โครงการมอบรางวัลนักศึกษาผลการเรียนดี
คณะเภสัช ม.อุบลฯ ผลิตครีมทาน้ำกัดน้ำ เพื่อบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเทศกัมพูชา (University of Health Sciences, Cambodia) เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ในระหว่างวันที่ 26 – 30 ส.ค. 2562
กิจกรรมส่งมอบครุภัณฑ์ และชี้แจงการใช้งานระบบติดตามสุขภาวะและพฤติกรรมสุขภาพของเด็กนักเรียน และการเก็บข้อมูลการใช้สื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นเพื่อการสร้
งานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2562 หัวข้อ "มีเภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย"
กิจกรรมการนำเสนอจากนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษากับสถาบันต่างประเทศ
โครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 7 : การดูแลสุขภาพผู้สูงวัย
พิธีรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 200 รุ่นที่ 6
งานคืนสู-เหย้า 25 ปี เภสัชบัวบานรวมใจ สานสายใยน้องพี่
การประชุมวิชาการ เรื่อง Integrating pharmacy knowledge in aging era: from basic sciences and pharmaceutical products toward patient care
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่องการจัดการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ
พิธีมอบทุนการศึกษาและทำบุญทอดผ้าป่าจากมูลนิธิเภสัชกรอุบล และชมรมเภสัชกรอุบล
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการมัชฌิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สาขาวิชาชีพ
ปฐมนิเทศนักศีกษาเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ครั้งที่ ๓
การประชุมวิชาการ North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 2
โครงการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาล เพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม รุ่นที่ 5
การประชุมระดมสมองเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
โครงการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาล เพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม รุ่นที่ 4
กิจกรรมพบผู้ปกครองและทําสัญญานักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2562
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และบวงสรวงยกเสาเอก อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียนนอกเขตชุมชนเมือง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ รุ่นที่ 3
โครงการเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียนนอกเขตชุมชนเมือง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้
ความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
โครงการเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียนนอกเขตชุมชนเมือง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้
ประชุมผู้บริหารร่วมกับคณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
งานบุญสงกรานต์ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2562
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2562
UBU Pharmacy event แข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม
พิธีรับเสื้อกาวน์ นศ.เภสัชฯ “หมอยา ม.อุบลฯ” พร้อมก้าวเข้าสู่วิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ทวนธน บุญลือ ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
อ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย ได้รับประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2562
กดปุ่ม start การก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ได้รับการตัดสินผลงาน นวัตกรรมระดับดีเด่นจาก กพร.
เครือข่ายเภสัชกรจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา และ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน ในรายวิชาสารนิพนธ์และวิชาชีพเลือก ประจำปีการศึกษา 2561
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ คณะเภสัชฯ ม.อุบลฯ ได้การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ และ ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์ ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านชีวเภสัชศาสตร์สำหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มูลนิธิเภสัชกรอุบล บริจาคเงินทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ
โครงการสร้างขวัญกำลังใจและคัดสรรนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบล ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯทำบุญเลี้ยงพระ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบล จัดกิจกรรม “ไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2561
คณะเภสัช ม.อุบลฯ ร่วมสมทบสิ่งของเพื่อนำไปบริจาคให้ผู้ประสบภัย สปป.ลาว
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ต้นกล้าเขียวมะกอกคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561
การประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 6
การอบรมโครงการสร้างกลุ่มงานวิจัย (Research Cluster) คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ประจำปี 256
โครงการเสริมสร้างความสามัคคีและความผูกพันในองค์กร (การพัฒนาบุคลากร องค์กรและระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ) ประจำปี 2562
การทบทวนและปรับกลยุทธ์การทำงานให้สอดรับกับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
งานประชุมวิชาการ North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 1 เรื่อง “Moving together toward excellently”
โครงการพัฒนาแนวคิดและทักษะนักศึกษาให้สามารถทำงานเชิงรุก มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาอย่างต่อเนื่องและขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ
โครงการมัชฌิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการอบรมและส่งเสริมการจัดการระบบบริหารห้องปฏิบัติการปลอดภัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการปัจฉิมนิเทศและส่งมอบช่อมะกอกคุณภาพสูงสู่สังคม
พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณของนักศึกษาสู่วิชาชีพเภสัชกรรม
ประมวลภาพงานบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ประจำปี 2561
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์
โครงการอบรมวิชาการเรื่อง อันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร วิธีการรักษาอาการพิษเบื้องต้นและการป้องกัน ประจำปี 2561
Prof. Adelheid H Brantner University of Graz สาธารณรัฐออสเตรีย เข้าพบอธิการบดี ในโอกาสแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ ณ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Rational pharmacotherapy in clinical practice conference ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.มหิดล
พิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 สำหรับผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า ประจำปีการศึกษา 2560
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการพัฒนาแนวคิดของชีวเภสัชศาสตร์กับวิชาชีพเภสัชกรรม สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
ประมวลภาพกิจกรรม ตุ้มโฮมฮักแพง เบิ่งแยง แบ่งปัน ชาวเภสัช ม.อุบลฯ
พิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับนักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นในการประกวดโครงการและการนำเสนองานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปี 5
บรรยากาศร่วมแสดงความยินดีแก่ Professor Ikuo Saiki มหาบัณฑิตและบัณฑิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2559
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัลรัตโนบล ประจำปีการศึกษา 2559
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมบริจาคชุดโต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้เป็นที่อ่านหนังสือ จัดประชุมและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.จีริสุดา คำสีเขียว และ ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯร่วมต้อนรับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศจากศูนย์เทคนิคคอสมอส จำกัด ประเทศญี่ปุ่น
โครงการฝึกทักษะการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ(Cardiopulmonary resuscitation:CPR)
คณะเภสัชฯม.อุบลฯจิตอาสาทำยาหม่องน้ำ บริการประชาชน ในวันพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ“พ่อหลวง ร.9”
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯและโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรทางเภสัชศาสตร์
โครงการอบรมแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันของสภาเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการสร้างขวัญกำลังใจและคัดสรรนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯร่วมต้อนรับอาจารย์ชาวต่างชาติ จากMonash University สหพันธรัฐมาเลเซีย
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการทำงาน
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน ที่ได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯร่วมต้อนรับอาจารย์ชาวต่างชาติ จากInstitute of Natural Medicine, University of Toyama, Japan
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์ ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2560
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเภสัชกรอุบล ประจำปีการศึกษา 2560
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯร่วมต้อนรับอาจารย์ชาวต่างชาติ จากSanata Dharma University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯร่วมต้อนรับอาจารย์ชาวต่างชาติ จาก Manchester Uiversity สหราชอาณาจักร
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯร่วมงาน ม.อุบลฯปรับยุทธศาสตร์วิจัย-นวัตกรรม เดินหน้าสนองนโยบาลรัฐ Thailand 4.0
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เสริมสร้างระบบการทำงานด้วยหลัก 5 ส.
โครงการปฐมนิเทศน์บุคลากรใหม่ ประจำปี 2560
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์
โครงการพัฒนาแกนนำนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ
โครงการมัชฌิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพ
โครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพ
พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
โครงการอบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัยสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
สืบสานประเพณีบุญสงกรานต์ เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ประจำปี 2560
งานประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 9
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรรยากาศร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตใหม่ประจำปีการศึกษา2558
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัลรัตโนบล
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมต้อนรับ Prof.Richard Segal จาก University of Florida USA
นักศึกษาและอาจารย์จาก College of Pharmacy & Health Sciences, Long Island University, USA เยี่ยมชมคณะ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558
ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ม.อุบลฯประจำปี 2559
แนะนำหนังสือใหม่ประจำปี 2559
อบรมเชิงปฏิบัติการห้องปฏิบัติการปลอดภัยการดับเพลิง แนวทางหนีไฟ และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
พิธีอัญเชิญและสมโภชหอพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต และพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเภสัชกรอุบลและชมรมเภสัชกรอุบลราชธานี
พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
งานสัปดาห์เภสัชกรรม 59 เสริมทักษะการบริการชุมชน ดูแลผู้สูงวัย ใช้ยาปลอดภัยและเป็นสุข
ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 4 : โรคติดเชื้อ
ภาพบรรยากาศ ห้องเอกสารอ้างอิง คณะเภสัชศาสร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กิจกรรมการสร้างฐานข้อมูลทรัพยากร ห้องเอกสารอ้างอิง คณะเภสัชศาสตร์
ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลกร คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558
พิธีมอบเหรียญรางวัลและพิธีปิดกีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 28 "ฮักแพงเกมส์"
ประมวลภาพพิธีเปิดกีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 28 "ฮักแพงเกมส์"
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ ระยะ 5 ปี ครั้งที่ 2
ชื่นมื่นสนุกสนานร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ม.อุบลฯ ประจำปี 2559
เย็นชุ่มฉ่ำฉลองปีใหม่ไทยสรงน้ำพระสืบสานประเภณีสงกรานต์บ้านเฮา
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 17
พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณของนักศึกษาสู่วิชาชีพเภสัชกรรมและพิธีรับมอบเสื้อกาวน์
ประมวลภาพร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ประจำปีการศึกษา 2557
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2560-2564)
อบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัยและจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองสำหรับนักศึกษาเภสัซศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
อบรมแนวปฏิบัติการปฏิบัติงานในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพเรื่องการดูแลสุขภาพกายและใจของเด็กนักเรียน แก่ครูในโรงเรียนในเขต จ.อุบลฯ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ขอแสดงความยินดีแด่เภสัชกรหญิงสุพิศศรี รัตนสิน เนื่องในโอกาศรับรางวัลเภสัชกรคนดีศรีอีสาน
ประมวลภาพสวัสดีปีใหม่ 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
งานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2558
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ The Best Practice ในการประชุม ศคภท. ประจำปี 2558
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมงาน "วันมหิดล" ประจำปี 2558 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
บุคลากรดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2558
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระและพิธีมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม “รำลึกพระคุณครู” ประจำปีการศึกษา 2558
ประชุมวิชาการ“Pharmacy development in Singapore (past, present and future)”
โครงการพัฒนาแนวคิดของชีวเภสัชศาสตร์กับวิชาชีพเภสัชกรรม
โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการอบรม ความปลอดภัยด้านชีวอนามัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์ และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 3:โรคมะเร็ง
โครงการพัฒนาเสริมพลังสร้างสามัคคีและการทำงานให้มีความสุข ณ โรงแรมทอแสง โขงเจียม
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx
งานประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 37 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
โครงการพัฒนาแกนนำนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ
โครงการมัชฌิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพ
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเภสัชกรอุบล ประจำปี 2558
วิพากษ์หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
ประชุมการพัฒนาเครือข่ายการจัดการข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2558
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ม.อุบลฯ ร่วมหารือ West Virginia Universityความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยน อาจารย์-นักศึกษา ด้านเภสัชศาสตร์
ขอแสดงความยินดีแด่ ภญ.อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ ที่ได้รับกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเทศบาลตำบลธาตุ ขอเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สมุนไพร คณะเภสัชฯ ม.อุบลฯ
โครงการฝึกอบรม เรื่อง ห้องปฏิบัติการปลอดภัยให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจ
อบรมแนวปฏิบัติการปฏิบัติงานในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ณ ห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ
อบรมจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองสำหรับนักศึกษาที่มีการใช้สัตว์ทดลองห้องปฏิบัติการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้าร่วมงานมหกรรมแพทย์แผนไทย ปี 2558 เขตสุขภาพที่ 10 ณ โรงแรมยูเพลส ม.อุบลฯ
พิธีมอบรางวัลการนำเสนอผลงานสารนิพนธ์แบบปากเปล่า ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ
ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมปีใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ประจำปี 2558
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้ารางวัลชนะเลิศ The Best Practice
โครงการประชุม วิชาการ ศคภท.ประจำปี 2557
Roadshow : Google Application for Education
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัทกีฟฟารีน
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ รวมพลังแสดงจุดยืนร่วมคัดค้าน พรบ.ยา ฉบับไม่คุ้มครองประชาชน
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมงาน "วันมหิดล" ประจำปี 2557 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงงานเภสัชกรรมเจเอสพี จ.ลำพูน
Prof. J. Edward Moreton, University of Maryland ร่วมพัฒนาการเรียนการสอนและแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของคณะ
งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
"สองทศวรรษแห่งความภูมิใจ คืนสู่เหย้า ชาวเภสัชฯ ม.ทราย"
"สองทศวรรษแห่งความภูมิใจก้าวไกลสู่อาเซียน"
"สองทศวรรษแห่งความภูมิใจ"
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม “รำลึกพระคุณครู” ประจำปีการศึกษา 2557
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ " จัดอบรมการใช้งาน Google App "
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ม.ขอนแก่น
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ " จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การดับเพลิง กู้ภัยและแนวทางการหนีไฟ "
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557”
บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วม งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย และพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2556
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้าน EdPEx จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดสัมมนาบุคลากรประจำปี 2557
ประชุมวิชาการ เรื่องความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์ และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 2: โรคไต
โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ฯ ม.อุบลฯ
อบรมการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 26 - 28 พ.ค. 57
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเภสัชกรอุบล ประจำปี 2557
คณะเภสัชศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ อบรมวิชาการ เรื่อง ความรู้ด้านยาและการส่งเสริมสุขภาพสำหรับครูในเขต จ.อุบลราชธานี
งานประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014
อบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัยสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
ประมวลภาพเภสัชศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 15 และมหาบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ
อบรมแนวปฏิบัติการปฏิบัติงานในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
คณะเภสัชศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักวิทยบริการ ม.อุบลฯ
คณะเภสัชศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ที่ได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์
สำนักงานพัฒนาเศรษฐ์กิจจากฐานชีวภาพ เยี่ยมชมโรงงานยาต้นแบบคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ และบริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติคจำกัด
การประชุมวิชาการ เรื่อง “ยาใหม่” สำหรับเครือข่ายเภสัชกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานสัปดาห์เภสัชกรรม 2556 ร้อยเรื่องดี 100 ปี เภสัชกรรมไทย
คณะเภสัชศาตร์ ม.อุบลฯ จัดอบรบการใช้งาน Microsoff office และ Google application
การบรรยาย “How to deal with Generation XYZ รับมือ Gen XYZ อย่างไรให้บรรเจิด”‏
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ศึกษาดูงานวิธีการอัดเม็ดเม็ดยาเยี่ยมชมโรงงานยา คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนประเทศเวียดนาม นำเสนอผลการศึกษาระยะสั้น ณ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ
งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17
บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วม งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย และการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น
การตรวจประเมินสถาบันผลิตบัณฑิต ทางเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เยี่ยมชม คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม “รำลึกพระคุณครู” ประจำปีการศึกษา 2556
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx
ผ้าป่าคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ออกงานโครงการจัดตั้งศูนย์รับซื้อและจำหน่ายวัตถุดิบสมุนไพรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กิจกรรมวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556
โครงการพัฒนาแนวคิดของชีวเภสัชศาสตร์กับวิชาชีพเภสัชกรรม
การทำสัญญาเป็นนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ และโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การประชุมวิชาการ โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาการผลิตน้ำดื่มในชุมชน
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเภสัชกรอุบล ประจำปี 2556
งานบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ๒๕๕๖
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ ระยะ 5 ปี
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบล ร่วมแสดงความยินดี แด่ศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย
ประมวลภาพเภสัชศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 14 และมหาบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ
การบรรยายและสาธิตปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตยาในระดับอุตสาหกรรม
ประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุขครั้งที่ 1: จิตเวช
ทีม Herbal Patch คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ได้รางวัลรองชนะเลิศประกวดแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวกับสุขภาพ
ขอแสดงความยินดีกับเภสัชกรหญิง อนัญญา โฉมเฉลา ที่ได้รับรางวัล Best poster presentation award
ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะเภัสชศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555 - 2559)
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Lawrence Memorial Hospital, ชมรมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอชียแปซิฟิค (ประเทศไทย) และคณะเภสัช ม.อุบลฯ
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเภสัชกรชุมชนในร้านยาคุณภาพ
พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนเข้าสู่วิชาชีพเภสัชกรรมและพิธีมอบเสื้อกาว์น ปีการศึกษา 2556
โครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจร ร.ร.ตชด.บ้านคำสะอาด ร.ร.ตชด.บ้านท่าแสนคูณ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานบริหาร 2 ปี (พ.ศ.2554 - 2555)
ประมวลภาพ กิจกรรมปีใหม่ 2556 คณะเภสัชศาสตร์ และการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี 2555
ประมวลภาพ อวยพร-ขอพรปีใหม่ ๒๕๕๖ คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ บังอร ศรีพานิชกุลชัย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบล ได้รับรางวัลนำเสนอแบบวาจา ในงานประชุมวิชาการ ศคภท. 2555
งานประชุมวิชาการเรื่อง การดึงศักยภาพในตนเองสู่การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงในด้านการพัฒนางานและการเสริมสร้างสุขภาพ
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) เยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบล
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองสำหรับนักศึกษาที่มีการใช้สัตว์ทดลองห้องปฏิบัติการ
คณะเภสัชศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวของนักศึกษาที่เสียชีวิต
โครงการฝึกอบรม เรื่อง ห้องปฏิบัติการปลอดภัยให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
โครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัยประจำปี 2555 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดับเพลิง กู้ภัยและแนวทางการอพยพหนีไฟ
โครงการจัดการระบบบริหารห้องปฏิบัติการปลอดภัย คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ
ประชุมสัมมนาบุคลากรในโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ที่ได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์
ประชุมสัมมนาบุคลากร เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ภาระงานและการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ
งานบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอบแบบโมดูล คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ
งานมุทิตาจิต นายพรมมา อินอร่าม ผู้เกษียณอายุราชการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ออกอากาศรายการ “ตาถึง” ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5)
นศ.ภ. ชั้นปีที่ 3 นำเสนอผลงาน Integrated Pharmaceutical Seminar ท้าทายว่าที่เภสัชกรในอนาคต
นศ.ภ. ชั้นปีที่ 5 สาขาเภสัชภัณฑ์ และคณาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ ดูงานโรงงานอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ บริษัท อาร์เคมีก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้เครื่อง HPLC"
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ประชุมชี้แจงการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศึกษาดูงานด้านงานวิชาการกับสารสนเทศ
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เภสัชสนเทศกับความปลอดภัยผู้ป่วย
ประชุมเชิงปฏิบัติการทางชีววิทยาโมเลกุล
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
การประชุมวิชาการเครือข่ายเภสัชกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานครบรอบวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และพิธีเปิดห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
ปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่
แนวทางการควบคุมมาตรฐานการผลิตและประเมินประสิทธิภาพเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ
งานสัมมนาบุคลากรประจำปี 2555
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเภสัชกรอุบล ประจำปี 2555
คณะเภสัชศาสตร์ ออกอากาศรายการ “คนดีมีจริง” ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
โครงการอบรมเภสัชกรชุมชนเยี่ยมบ้าน ครั้งที่ ๑
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2554
โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
นศ. เภสัช ม.อุบลฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำพัฒนาชุดทดสอบน้ำดื่ม ราคาถูก ให้ผลตรวจสอบรวดเร็ว
ประมวลภาพกิจกรรมมัชฌิมนิเทศ พ.ศ. 2555
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005
พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนเข้าสู่วิชาชีพเภสัชกรรม
การประชุม The 4th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2012
โครงการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย และการเสริมสร้างทักษะแก่ อสม.
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ EdPEx ครั้งที่ 4
ประมวลภาพพิธีวางศิลาฤกษ์ หอพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต
ประมวลภาพ งานประชุมวิชาการ Update in Management of HIV-TB 2012
กิจกรรมการให้บริการด้านสุขภาพ ในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2555
ประมวลภาพกิจกรรม อบรมเภสัชอาสา พันธุ์ใหม่กับบทบาทการให้บริการเลิกบุหรี่
ชีวเภสัชศาสตร์สัญจร การสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย และเสริมสร้างทักษะ อสม.
บุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2555 ระดับคณะเภสัชศาสตร์
ประมวลภาพ อวยพร-ขอพรปีใหม่ ๒๕๕๕ คณะเภสัชศาสตร์
ประมวลภาพเภสัชศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 13 และมหาบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ
ประกาศเกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย
เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการควบคุมยาสูบ (คภยส.) มอบป้ายปลอดบุหรี่ แก่หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย
คณะนักเรียนและครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัย
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ให้บริการคัดกรองผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและเบาหวาน งานเกษตรอีสานใต้
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดทำเวชภัณฑ์ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
โครงการ Integrated Pharmaceutical Seminar
โครงการอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพและเคมีในห้องปฏิบัติการ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติเยี่ยมชมโครงสร้างพื้นฐานและหลักสูตรของคณะฯ
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชภัณฑ์ และคณาจารย์ ศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมยา และเครื่องสำอาง
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา และงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ
งานประชุมวิชาการนานาชาติ The1st International Conference 2011
โครงการอบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2554
โครงการสวนสมุนไพรในโรงเรียนเครือข่าย
คณะเภสัชศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม “รำลึกพระคุณครู” ประจำปีการศึกษา 2554
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ดูงานระบบ E-Meeting ของคณะ
งานปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเภสัชกรอุบล ปี 2554
คณะเภสัชศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา ที่ได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล เข้ารับพระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่นระดับชาติประเภท “หนังสือสารคดี” ปี 2554