ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ทำเนียบคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รองศาสตราจารย์ บังอร ศรีพานิชกุลชัย
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ : พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2546

รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย
 

 


คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ : พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2553

รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

 


คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ : พ.ศ. 2553 - 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

 


คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ : พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา