ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2020 -N/A- Postdoctoral Fellow (LC-ESI-MS/MS), Institute of Pharmaceutical Sciences, University of Graz, ประเทศออสเตรีย
2017 -N/A- Postdoctoral Fellow (Pharmacognosy), Institute of Pharmaceutical Sciences, University of Graz, ประเทศออสเตรีย
2015 -N/A- Postdoctoral Fellow (GC-MS), Institute of Pharmaceutical Sciences, University of Graz, ประเทศออสเตรีย
2013 -N/A- Postdoctoral Fellow (Pharmacognosy), Institute of Pharmaceutical Sciences, University of Graz, ประเทศออสเตรีย
2011 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ประเทศไทย
2005 เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ประเทศไทย

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ


2006 - ปัจจุบัน สมาชิก (ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม) สภาเภสัชกรรม

สาขาความเชี่ยวชาญ


Areas of Expertise:

Quality by design (QbD), Artificial neural network (ANN), Response surface methodology (RSM), Optimization algorithms, Green chemistry and pharmacy, Herbal medicinal plants, pharmaceutical nanotechnology, electrospinning technology, microneedle technology

Teaching Areas:

Pharmaceutical Botany, Pharmacognosy, Herbal Medicines in Health Care System, The Application of Statistical Design of Experiment (DOE) in Pharmaceutical Sciences, Response Surface Methodology, Artificial Neural Network

Research Interests:

1. Application of the statistical design of the experiment (DOE) in process modeling and formulation design in the pharmaceutical sciences (response surface methodology and artificial neural network)

2. Diversity analysis of medicinal plants from a molecular, chemical, and pharmacological point of view

3. Metabolomic profiling of metabolites in herbal drugs

4. Authentication and quality assurance of herbal medicinal products

5. Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) analysis of essential oils bearing medicinal and aromatic plants

6. Development of innovative functional foods, dietary supplements, and pharmaceutical products from medicinal plants for the prevention of chronic diseases and other diseases.ผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Navabhatra A, Brantner A, Yingngam B. Artificial neural network modeling of nanostructured lipid carriers containing 5-O-caffeoylquinic acid-rich Cratoxylum formosum leaf extract for skin application. Advanced Pharmaceutical Bulletin 2022; (In press): DOI: 10.34172/apb.2022.082 (Q1). link

Navabhatra A, Maniratanachote R, Yingngam B. Antiphotoaging properties of Zingiber montanum essential oil isolated by solvent-free microwave extraction against ultraviolet B-irradiated human dermal fibroblasts. Toxicological Research 2022; 38: 235–248. link

Yingngam B, Navabhatra A, Brantner AH, Keatwanbud N, Krongyut T, Nakonrat P, Triet NT. One-pot extraction and enrichment of diallyl trisulfide in garlic oil using an eco-friendly solvent-free microwave extraction method. Sustainable Chemistry and Pharmacy 2022; 27: 100655 (Impact Factor 4.508). link

Yingngam B, Brantner A, Treichler M, Brugger N, Navabhatra A, Nakonrat P. Optimization of the eco-friendly solvent-free microwave extraction of Limnophila aromatica essential oil. Industrial Crops and Products 2021; 165: 113443 (Q1; Impact Factor 5.645). link

Yingngam B, Navabhatra A, Rungseevijitprapa W, Prasitpuriprecha C, Brantner A. Comparative study of response surface methodology and artificial neural network in the optimization of the ultrasound-assisted extraction of diarylheptanoid phytoestrogens from Curcuma comosa rhizomes. Chemical Engineering and Processing - Process Intensification 2021; 165: 108461 (Q1; Impact Factor 4.237). link

Yingngam B, Navabhatra A, Brantner A. Increasing the essential oil yield from Shorea roxburghii inflorescences using an eco-friendly solvent-free microwave extraction method for fragrance applications. Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants 2021; 24: 100332 (Q2, Impact Factor 3.400). link

Yingngam B, Chiangsom A, Brantner A. Modeling and optimization of microwave-assisted extraction of pentacyclic triterpenes from Centella asiatica leaves using response surface methodology. Industrial Crops and Products 2020; 147: 112231(Q1; Impact Factor 4.244). link

Yingngam B, Kacha W, Rungseevijitprapa W, Sudta P, Prasitpuriprecha C, Brantner A. Response surface optimization of spray-dried citronella oil microcapsules with reduced volatility and irritation for cosmetic textile uses. Powder Technology 2019; 355: 372-85 (Q1, Impact Factor 4.142). link

Yingngam B, Zhao H, Baolin B, Pongprom N, Brantner A. Optimization of ultrasonic-assisted extraction and purification of rhein from Cassia fistula pod pulp. Molecules 2019; 24(10): 2013. (Q1, Impact Factor 3.060). link

Yingngam B, Chiangsom A, Pharikarn P, Vonganakasame K, Kanoknitthiran V, Rungseevijitprapa W, Prasitpuriprecha C. Optimization of menthol-loaded nanocapsules for skin application using the response surface methodology. Journal of Drug Delivery Science and Technology 2019; 53: 101138 (Q2; Impact Factor 2.734). link

Yingngam B, Brantner AH, Jinarat D, Kaewamatawong R, Rungseevijitprapa W, Suksamrarn A, Piyachaturawat P, Chokchaisiri R. Determination of the marker diarylheptanoid phytoestrogens in Curcuma comosa rhizomes and selected herbal medicinal products by HPLC-DAD. Chemical and Pharmaceutical Bulletin 2018; 66(1): 65-70 (Q2; Impact Factor 1.405). link

Yingngam B, Tantiraksaroj K, Taweetao T, Rungseevijitprapa W, Supaka N, Brantner AH. Modeling and stability study of the anthocyanin-rich maoberry fruit extract in the fast dissolving spray dried microparticles. Powder Technology 2018; 325: 261-70 (Q1; Impact Factor 3.760). link

Yingngam B, Brantner A. Boosting the essential oil yield from the rhizome of cassumunar ginger by an eco-friendly solvent-free microwave extraction combined with central composite design. Journal of Essential Oil Research 2018; 30(6): 409-20 (Q2; Impact Factor 1.270). link

Yingngam B, Monschein M, Brantner AH. Application of ultrasonic assisted extraction of bioactive compounds from the fruits of Antidesma puncticulatum Miq. and evaluation of its antityrosinase activity. Chiang Mai Journal of Science 2016; 43(3): 518-33. (Q3; Impact Factor 0.42). link

Yingngam B, Brantner AH. Factorial design of essential oil extraction from Fagraea fragrans Roxb. flowers and evaluation of its biological activities for perfumery and cosmetic applications. International Journal of Cosmetic Science 2015; 37(3): 272-81. (Q2; Impact Factor1.377). link

Yingngam B, Supaka N, Rungseevijitprapa W. Optimization of process parameters for phenolics extraction of Cratoxylum formosum ssp. formosum leaves by response surface methodology. Journal of Food Science and Technology 2015; 52(1): 129-40. (Q2; Impact Factor2.203). link

Yingngam B, Monschein M, Brantner AH. Ultrasound-assisted extraction of phenolic compounds from Cratoxylum formosum ssp. formosum using central composite design and evaluation of its protective ability against H2O2-induced cell death. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 2014; 7(Supplement 1): S497-505. (Q2; IF 0.920). link


Research Articles (National)

Jinarat J, Yingngam B, Rungseevijitprapa W. Curcuma comosa Roxb. extract loaded nanostructured lipid carriers for enhancement of skin permeation. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2019; 15(4): 96-111. link

Sihabud V, Duangjit S, Yingngam B, Pitchayajittipong C. Development of sesame oil loaded bigels for dry skin relief. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2018; 14(4): 122-131.

Tiaprasit W, Yingngam B, Rungseevijitprapa W. Lipid nanoparticles containing sesame oil for skin occlusion. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2018; 14(4): 112-121.

Jinarat D, Yingngam B, Apichart suksamrarn, Rungseevijitprapa W. Development and characterization of Curcuma comosa extract loaded nanostructured lipid carriers. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 13(Supplement Issue): 163-173. link


Review Articles (International)

Yingngam B, Rungseevijitprapa W. Molecular and clinical role of phytoestrogens as anti-skin-ageing agents: A critical overview. Phytopharmacology 2012; 3(2): 227-44. link


Proceeding (International)

Somsanor P, Nambut M, Yingngam B, Pongprom. Synthesis of 6-chloro-7-arylaminoisoquinoline-5, 8-dione and its derivatives as cytostatic compounds. In: Amornsakchai T editor. The 2019 Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2019); 2019 Feb 7; Bangkok International Trade & Exhibition Center, Thailand. Bangkok: Mahidol University; 2019. p.OR1-5

Brantner A, Sithisarn P, Yingngam B, Puttarak P, Zhao H, Baolin B. Modern approach to quality assurance of complex herbal formulations. In: Srichana T editor. 5th Current Drug Development 2018 and 3rd Herbal and Traditional Medicine 2018 (CDD & HTM2018) Theme “Innovation for Health”; 2018 May 23; Songkla, Thailand. Songkhla: Prince of Songkla University (hg.); 2018. p.43-8

Yingngam B. Optimization of the ultrasonic assisted extraction and identification of anthocyanins from the the fruits of Antidesma puncticulatum. In: Putalun W editor. 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM2017); 2017 Jan 25; Bangkok, Thailand. Khon Kaen: Khon Kaen University Printing House; 2017. p.234-9

Brantner AH, Yingngam B, Zhao HY, Bian BL. Modern approach to quality assurance of traditional Chinese herbal medicines. In: Miksa MJ editor. 5th Congress on Pharmacy with International Participation: Pharmaceutical Excellence Dedicated to Health; 2015 May 21; Rovinj, Croatia. Zagreb: Croatian Pharmacy Society; 2015. p.104


Proceeding (National)

Kanoknitthiran V, Prasitpuriprecha C, Wandee Rungseevijitprapa W, Yingngam B. Evaluation of irritation potential of spray containing menthol-loaded nanocapsules using the hen’s egg test chlorioallantoic membrane assay. In: Thinvongpituk C editor. 13th National Conference of Ubon Ratchathani University: Research and Innovations to Strengthen the New Economy; 2019 Jul 11; Ubon Ratchathani, Thailand. Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani University Press; 2019. p.150-5


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการOral Presentation (National)

2019 Sratongin A, Noppiboon E, Rungseevijitprapa W, Kumsikiew J, Yingngam B Evaluation of skin irritation of ethosomes-based eugenol by hen’s egg test chloriollantoic membrane assay 11th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2019 Mahasarakham, Thailand
2019 Thosing S, Trachu A, Yingngam B, Wandee Rungseevijitprapa W Characterization of pH sensitive nanoparticles containing lipophilic active 11th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2019 Mahasarakham, Thailand
2016 Yingngam B, Brantner AH Effects of Hydrodistillation Parameters on Essential Oil Yields of Fagraea fragrans Roxb. Flowers 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2016 Mahasarakham, Thailand

Poster Presentation (International)

2019 Brantner A, Zhao H, Baolin B, Yingngam B Optimization of ultrasonic assisted extraction of rhein from Cassia fistula 26th Scientific Congress of the Austrian Pharmaceutical Society (ÖPhG) Graz, Austria
2017 Yingngam B, Brantner AH Optimization of the ultrasonic assisted extraction and identification of anthocyanins from the ... 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine Bangkok, Thailand

Poster Presentation (National)

2019 Kanoknitthiran V, Prasitpuriprecha C, Wandee Rungseevijitprapa W, Yingngam B Evaluation of irritation potential of spray containing menthol-loaded nanocapsules using the hen’s egg test chlorioallantoic membrane assay 13th National Conference of Ubon Ratchathani University: Research and Innovations to Strengthen the New Economy Ubon Ratchathani, Thailand
2019 Khonyai P, Piriyaprakas P, Yingngam B, Thanaketpaisarn O, Rungseevijitprapa W Emulsion containing 5-O-caffeoylquinic acid as makeup remover with antioxidant property 11th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2019 Mahasarakham, Thailand
2013 Tangpantong N, Phuntapongthum M, Burasit J, Rungseevijitprapa W, Yingngam B  Optimization of chlorogenic acid extraction from cratoxylum formosum Leaves using central composite 5th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research Mahasarakham, Thailand
2012 Yingngam B, Supaka N, Rungseevijitprapa W Lyoprotectants for concentration and stability improvement of niosomes 4th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research Khon Kaen, Thailand

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ


2020 Very Good Oral Presentation Award (Mattaka Janmuang, Pongpak Kongpo, Wandee Rungseevijitprapa, Bancha Yingngam) 12th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2020 (ระดับชาติ)
2019 Excellent Oral Presentation Award (Apinun Sratongin, Ekkachai Noppiboon, Wandee Rungseevijitprapa, Jeerisuda Kumsikiew, Bancha Yingngam) 11th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2019 (ระดับชาติ)
2017 Good Poster Presentation Award (Bancha Yingngam) 9th Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2017 (ระดับชาติ)
2016 Good Oral Presentation Award (Bancha Yingngam) 8th Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2016 (ระดับชาติ)
2009 Good Oral Presentation Award (Bancha Yingngam) 1st Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 (ระดับชาติ)


ทุนวิจัยที่ได้รับ


2019 - ปัจจุบัน Bancha Yingngam Production of the Refreshing Spray containing Menthol-loaded Nanocapsules by Precipitation Method combined with Box-Behnken Design and Multivariate Statistical Analysis Division of Research Promotion, Academic Service and Preservation of Local Arts & Culture, Ubon Ratchathani University, Thailand
2018 - ปัจจุบัน Bancha Yingngam Development of Topical Products containing Centella asiatica (L.) Urb. Extract for Delaying the Premature Ejaculation and Improving the Male Sexual. National Research Council of Thailand (grant number 16340)
2018 - ปัจจุบัน Bancha Yingngam Development of Production System of Centella asiatica (L.) Urb. and Its Health Products for Improving the Quality of Life National Research Council of Thailand (grant number 16330)
2018 - 2019 Bancha Yingngam Powdered Instant Drink containing Sesame Oil UBU SPARK
2017 - 2017 Yingngam B, Brantner AH Determination of the marker diarylheptanoid phytoestrogens in Curcuma comosa Roxb. rhizomes and selected herbal medicinal products by HPLC-DAD The ASEAN-European Academic University Network (ASEA-UNINET) 2017, Austria
2017 - 2018 Bancha Yingngam Pain Relieving Patches containing Cassumunar Ginger Essential Oil Division of Research Promotion, Academic Service and Preservation of Local Arts & Culture, Ubon Ratchathani University, Thailand
2015 - 2015 Yingngam B, Brantner AH Modeling and Stability Study of the Anthocyanins-Rich Maoberry Fruit Extract in the Fast Dissolving Spray Dried Microparticles The ASEAN European Academic University Network (ASEA-UNINET) 2015, Austria
2013 - 2014 Yingngam B, Brantner AH Ultrasound-assisted extraction of phenolic compounds from Cratoxylum formosum using central composite design and evaluation of its protective ability against H2O2-induced cell death The Ernst-Mach-Stipendien 2013/2014 (Grant No. ICM-2013-04533), Austria
2012 - 2012 Bancha Yingngam PRODUCTION OF Cratoxylum formosum (Jack) Dyer EXTRACT USING CENTRAL COMPOSITE DESIGN-BASED RESPONSE SURFACE METHODOLOGY Division of Research Promotion, Academic Service and Preservation of Local Arts & Culture, Ubon Ratchathani University, Thailand (grant number 71762)


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


March 30th,2022


รศ.ภก.บัญชา ยิ่งงาม

รองศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม

Email : bancha.y@ubu.ac.th

โทร : +66-0-4535-3630

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190