ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2007 Doctor of Philosophy (Pharmacy Health Care Administration) University of Florida, ประเทศสหรัฐอเมริกา
1997 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมโรงพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
1992 เภสัชศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

ตำแหน่งบริหาร


2011 - 2013 รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2011 - 2013 รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2009 - 2010 รองคณบดี ฝ่ายแผนและวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2008 - 2009 หัวหน้ากลุ่มวิชา เภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2001 - 2002 หัวหน้ากลุ่มวิชา เภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1999 - 2001 หัวหน้ากลุ่มวิชา เภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สาขาความเชี่ยวชาญ


  1. Pharmacoepidemiology with methodological issues
  2. Longitudinal research design
  3. Instrumental development with Rasch analysis


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการOral Presentation (International)

2015 Sawaeng Watcharathanakij1*, Chris Prompunya1, Ratchapon Prabpayak1 Electronic health record adoption in accredited community pharmacies in Thailand The 7th Annual Northeast Pharmacy Conference 2015 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Oral Presentation (National)

2016 Sawaeng Watcharathanakij, Aporn Jaturapattarawong

Risks Associated with Depression in Type 2 Diabetic Patients: 5-Year Follow-Up Study

26th Federation of Asian Pharmaceutical Associations Congress “Integrating Asian Pharmacy Wisdom for Bitec

Poster Presentation (International)

2017 กมลธิดา เหล่าบุตรสา*, สัมมนา มูลสาร2, แสวง วัชระธนกิจ3, สุเพียร โภคทิพย์4  

ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจมารดาในการรับรู้พลังอำนาจการรับรู้ความสามารถ พฤติกรรมมารดา และต

9th Annual Conference of Pharmacy Northeast Pharmacy Researchฃ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2017 ธนาภรณ์ นาคสมบูรณ์1, วราลี ลิตา1, ลิขิต ผลดี2, พีรวัฒน์ จินาทองไทย3, แสวง วัชระธนกิจ3

การทบทวนการสั่งใช้ยา Aspirin ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานตามแนวทางการรักษา ณ โรงพยาบาลบุณฑริก

9th Annual Conference of Pharmacy Northeast Pharmacy Research มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2017 สริญญา นาคดี1, สุวพีร์ มนตรีโพธิ์1, ธนัฎชา สองเมือง2, แสวง วัชระธนกิจ3 และ น้องเล็ก คุณวราดิศัย3*

อุบัติการณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของยาปฏิชีวนะชนิดฉีด จาก ADRs System โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง

9th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2017 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2017 ธนาภรณ์ นาคสมบูรณ์1, วราลี ลิตา1, ลิขิต ผลดี2, พีรวัฒน์ จินาทองไทย3, แสวง วัชระธนกิจ3

การทบทวนการสั่งใช้ยา Aspirin ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานตามแนวทางการรักษา ณ โรงพยาบาลบุณฑริก

9th Annual Conference of Pharmacy Northeast Pharmacy Research มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2017 ชนิสรา ศรีทาสร้อย1, ศิริวรรณ วันหลัง1,ลิขิต ผลดี2,สัมมนา มูลสาร3,แสวง วัชระธนกิจ4

การประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา Simvastatin ในโรงพยาบาลบุณฑริก

9th Annual Conference of Pharmacy Northeast Pharmacy Research มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2016 ตรีเทพ  ปัณณวัฒน์สกุล  พิชญา  อิ่มสำอางค์ สัมมนา  มูลสาร  วิภาวี  เสาหิน  และแสวง  วัชระธนกิจตรีเทพ  ปัณณวัฒน์สกุล  พิชญา  อิ่มสำอางค์ สัมมนา  มูลสาร  วิภาวี  เสาหิน  และแสวง  วัชระธนกิจ มุมมองของเภสัชกรโรงพยาบาลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้แทนยา ประชุมวิชาการ 3 สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2014 ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ ความแตกต่างของการตรวจ HbA1C ประจำปีระหว่างสิทธิประกันสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
2013 ทวีศักดิ์ ขำพุก  อารยา วิฑิตพงษ์วนิช  เอกพล เอกเศวตอนันต์  ภญ.พัชรี กาญจนวัฒน์**  อ.ภก.พีรวัฒน์ จินาทองไทย*  ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ* ผลลัพธ์การบริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกโรคหืดอย่างง่าย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ The 5th Annual Northeast Pharmacy Conference คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม
2012 Sawaeng Watcharathanakij*, Tatdao Chomtrikup, Sirijutamart Popoo, Vatcharin Thiamsuwan Detection of Post-dispensing Errors at Out-patient Pharmacy Department, Buriram Hospital งานประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์อีสานครั้งที่ 4 ขอนแก่น
2009 ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ Development of Medication Adherence Questionnaire for Patients wit Hypertension The 5th Pharmacy Congress ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
2009 ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ แน้วโน้มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดที่ควบคุมได้ ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ ประชุมสามัญใหญ่ประจำปี สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย กรุงแทพฯ

Poster Presentation (National)

2017 แสวง วัชระธนกิจ

Undetectable potential drug interactions from different medical encounters from automatic drug in

Asian Conference on Clinical Pharmacy Indonesia
2015 PREDICTION OF WEIGHT GAIN IN SCHIZOPHRENIC PATIENTS RECEIVING ATYPICAL ANTIPSYCHOTIC AGENTS The ISPE's 9th ACPE Bangkok
2012 แสวง วัชระธนกิจ Effect of Anti-diabetic Agents on Major Depressive Disorder in Type II Diabetes Mellitus 17th International Social Pharmacy Workshop ภูเก็ต
2011 ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ Teaching Pharmacoeconomics by Student-centered Learning Approach and Concept Mapping US-Thai Consortium 2011 ภูเก็ต
-0001 The 17th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP17), Unity in Diversity and the Standardisat Faculty of Pharmacy, Universitas Airlangga Yogyakarta, Indonesia


ทุนวิจัยที่ได้รับ


2013 - 2015 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านยากับเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส์เพื่อป้องกันปัญหาที่เกี่ยวกับยา ส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ป่วยการใช้ยาอย่างสมเหตุผล สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
2011 - 2012 การทบทวนอย่างเป็นระบบของงานวิจัยด้านเภสัชกรรมชุมชน
2010 - 2011 Rasch Analysis of Statistics Test Items


การกำกับดูแลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา


2016 นางวาสนา ภูมีคำ การพัฒนาเครืืองมือวัดการตัดสินใจร่วมด้านการวางแผนส่งเสริมสุขภาพในงานบริการปฐมภูมิ วท.ม. การบริหารบริการสุขภาพ 2555
2009 นางสาวดวงเดือน ตั้งวันเจริญ วท.ม. การบริหารบริการสุขภาพ 2555
2009 นางสาวอุษณีพร วิรุฬห์วาณิช วท.ม. การบริหารบริการสุขภาพ 2555


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


February 27th,2018


ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

0

Email : sawaeng.w@ubu.ac.th

โทร : 6645353616

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190