ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล

การศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สังคมการแพทย์และสาธารณสุข (2011)
สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สังคมการแพทย์และสาธารณสุข (1999)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (1990)


ตำแหน่งบริหาร


2560-2562ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2559-2560ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2558-2560หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติทุนวิจัยที่ได้รับ

2562 การนำนโยบายการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี, ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล สัดส่วน 80เปอร์เซ็น

นายนิธิศ ธานี สัดส่วน 20เปอร์เซ็น
  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2560 : ผลของกระบวนการสุนทรียสนทนาในการดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม, นางอารยา  มุกดาหาร       
 อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล

  สกว.
2560 นโยบายสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี,
อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
นายนิธิศ   ธานี

  สกว.
2560 ความล้มเหลวของนโยบายการแก้ปัญหาเภสัชกรแขวนป้ายที่ร้านขายยา, ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2558 ปัญหาและการปรับตัวของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาแผนโบราณไทยสู่มาตรฐานการผลิตที่ดีก่อนเข้าสู่ประชาคมเศราฐกิจอาเซียนปี 25585,

  งบประมาณแผ่นดิน
2557 ปัญหาและการปรับตัวของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาแผนโบราณไทยสู่มาตรฐานการผลิตที่ดีก่อนเข้าสู่ประชาคมเศราฐกิจอาเซียนปี 25585, อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
วริาฎา ศิลาอ่อน

  งบประมาณแผ่นดิน
2557 คุณค่าชีวิตของหมอพื้นบ้านและผลกระทบจากสังคมสมัยให่ม่,

  งบประมาณแผ่นดิน
2557 คุณค่าของชีวิตหมอพื้นบ้านและผลกระทบจากสังคมสมัยใหม่ต่อวัฒนธรรมการแพทย์พื้นบ้านอีสาน, อ.ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง

  งบประมาณแผ่นดิน
2557 ศักยภาพและอุปสรรคของการแพทย์แผนไทยในการเยียวยารักษาผู้ป่วยที่แสวงหาทางเลือกนอกจากการแพทย์แผนปัจุบัน,

อ.ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
  งบประมาณแผ่นดิน
2556 ศักยภาพและอุปสรรคของการแพทย์แผนไทยในการเยียวยารักษาผู้ป่วยที่แสวงหาทางเลือกนอกจากการแพทย์แผนปัจุบัน,

  งบประมาณแผ่นดิน
2555 รายงานการวิจัยการจัดการความขัดแย้งกรณีการพัฒนาที่ดินในเขตอบต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานีกาะแก้ว,

  งบประมาณแผ่นดิน
2555 ระบบและกลไกในการจัดการสุขภาวะของชุมชนกับภัยน้ำท่วมในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพไทย ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ,

  สกว.
2555 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการปัญหาอุทกภัยเพื่อคุณภาพชีวิต, อนุวัฒน์ , รวิวรรณ , แป้ว   สกว.
2555 รูปแบบหลักประกันสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับคนมีปัญหาสถานะบุคคล, อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล   งบประมาณแผ่นดิน
2555 การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการจัดหลักประกันสุขภาพสำหรับบุคคลมีปัญหาสถานะภาพ, อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล   งบประมาณแผ่นดิน
2555 ระบบและกลไกการจัดการสุขภาพวะชุมชนกับภัยน้ำท่วมรพสต.ทัพไทย,

  สกว.


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2554

นโยบายรัฐ และเจตนคติแพทย์แผนปัจจุบันที่มีผลต่อการพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิม

การประชุมม.อุบลวิจัย 2554
2012

การคงอยู่ของยาชุดในชุมชน

Isan Journal of pharmaceutical sciences
2014 การสำรวจข้อมูลและจัดทำแผนการตลาดสำหรับยาสมุนไพร “ยู เมดิคอล” ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี IJPS
2014นโยบายส่งเสริมการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐ= มายาคติหรือความจริง IJPS
2016ปัจจัยและอุปสรรคต่อการนำนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขไปปฏิบัติ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
2560

การบริการแพทย์แผนไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบบรรยายระดับประเทศ

2017

อนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล1* สุวรรณา  ภัทรเบญจพล1 และ นิธิมา สุทธิพันธุ์1

คนคุ้ยเขี่ยขยะ: วิถีชีวิต มุมมองต่ออาชีพและอันตรายต่อสุขภาพ

โรงแรมยูเพลส (20/07/2560)
2016 พฤติกรรมการอบสมุนไพรของประชาชนอุบลราชธานีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ (10/06/2559)
2013 ระบบและกลไกการจัดการสุขภาวะต่อภัยน้ำท่วมในเขตรพสต.ทัพไทยอาคารเฉลิมพระเกีนรติ 80 พรรษา (26/07/2556)
2012

รายงานการวิจัยการจัดการความขัดแย้งกรณีการพัฒนาที่ดินเกาะแก้วโรงแรมม.อุบล (15/12/2555)
2011อ.ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูลรัฐ วิชาชีพแพทย์ กับอุปสรรคการพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ (05/08/2554)

นำเสนอแบบบรรยายระดับนานาชาติ

2013 Impact of Globalization and The ASEAN Economic Community (AEC) on Traditional MedicineS.D. Avenue Hotel, Bangkok (20/08/2556)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2017

อนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล1* สุวรรณา  ภัทรเบญจพล1 และ นิธิมา สุทธิพันธุ์1

คนคุ้ยเขี่ยขยะ: วิถีชีวิต มุมมองต่ออาชีพและอันตรายต่อสุขภาพ

โรงแรมยูเพลส (20/07/2560)
2017

กำแหง สมสุข  อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล  และ นิธิมา สุทธิพันธุ์

สถานการณ์การบริการแพทย์แผนไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 10 อุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (11/03/2560)
2016อนุวัฒน์  วัฒนพิชญกูล 1* ,บัญญวัต  ตรียกุล1,, กิตติยาพร  ทองไทย 2,,ชัชภาวี  บุญพรม3, ยุวดี  ยามดี ปัจจัยและอุปสรรคต่อการนำนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขไปปฏิบัติมหาวิทยลัยมหาสารคาม (13/02/2559)
2016ใจเอื้อ มงคลสิทธิกุล1 กรัณยวรรธน์ เชื้อประทุม1 อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล1*  บัญญวัต ตรียกูล เภสัชกรโรงพยาบาลกับกลยุทธ์การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (13/02/2559)
2014 อ.ดร.อนุวัมน์ วัฒนพิชญากูลศักยภาพและอุปสรรคของการแพทย์แผนไทยในการเยียวยารักษาผู้ป่วยที่แสวงหาทางเลือกนอกจากการแพทย์แผนปัจจุบันโรงแรมมิราเคิลแกรนด์ (03/03/2557)
2014

อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล1*, นิธิมา สุทธิพันธุ์1 นโยบายส่งเสริมการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐ: มายาคติหรือความจริงม.อุบล (01/02/2557)

2014 สุวรรณา ภัทรเบญจพล .อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีม.อุบล (01/02/2557)
2014

ฉัตรชัย  เมืองไสย1, วรรณรัชฎ์  นันทิประภา1, จินตนา  นภาพร1, อนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล1*, การสำรวจข้อมูลการตลาดและจัดทำแผนการตลาดสำหรับยาสมุนไพร “ยู เมดิคอล” ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบม.อุบล (01/02/2557)

2014

อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล1*น้องเล็ก คุณวราดิสัย1* ชลลดา มีทอง2* ศักยภาพและอุปสรรคของการแพทย์แผนไทยในการเยียวยารักษาผู้ป่วยที่แสวงหาทางเลือกนอกจากการแพทย์แผนปัจจุบันรร.มิราเคิลแกรนด์ (23/01/2557)

2013 พฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยในสถานบริการของรัฐและเอกชน เขตเมือง จังหวัดอุบลราชธานีเมืองทองธานี (04/09/2556)
2013

บทบาทเภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุขกับการพัฒนางาน แพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐม.มหาสารคาม (16/02/2556)
2013

การอบสมุนไพร: ทางเลือกในการดูแลสุขภาพของประชาชนม.มหาสารคาม (16/02/2556)
2013

พฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยในสถานบริการของรัฐและเอกชน เขตเมือง จังหวัดอุบลราชธานีม.มหาสารคาม (16/02/2556)
2013

สถานการณ์และปัญหาอุปสรรคการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐม.มหาสารคาม (16/02/2556)
2012อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูลการคงอยุ่ของยาชุดคณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น (11/02/2555)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

2015

Dr. Anuvadh Vadhnapijyakul1   IMPACT OF GLOBALIZATION AND THE ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) AGREEMENT ON THAI TRADITIONAL MEDICINgolden tulip Hotel Bangkok (14/11/2558)
ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล

Dr.Anuvadh Vadhnapijyakul

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : anuwat.w@ubu.ac.th

Tel : 045353623