ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2002 Ph.D. Clinical Pharmacy ฺBradford University, ประเทศสหราชอาณาจักร
1998 PharmD. University of Illinois, Chicago, ประเทศสหรัฐอเมริกา
1996 เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย

ตำแหน่งบริหาร


2011 - 2012 รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2010 - 2010 ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2009 - 2010 ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2006 - 2009 ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สาขาความเชี่ยวชาญ


งานวิจัยทางคลินิกทั้งด้านเภสัชกรรมโรงพยาบาลและเภสัชกรรมชุมชน ในด้าน:

- การเลิกบุหรี่

- โรคความดันโลหิตสูงและโรคเรื้อรังอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ระบาดวิทยาของโรคเรื้อรังผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Teeraporn Chanakit1*, Nonglek Kunwaradisai1, Peerapat Singkhan2, Sudarat Hemkul1, Nattawat Teerawatanapong1, Narissara Shinghamart3, Sirikunya Lasa3 and Sirirat Visitpanyakul3. Computer-aided learning for Medical Chart Review Instructions. African Journal of Pharmacy and Pharmacology 2012; 0: in press.


Research Articles (National)

Kunawaradisai N, Surapat W.. Screening and Counseling on Smoking Cessation by Hospital Pharmacist in the Outpatient Service. Thai Journal of Hospital Pharmacy 2021; 2: 126-137.

Sarinya Nakdee, Suvapee Montreepo, Thanatcha Songmuang, Saweang Watcharathanakij, Nonglek Kunawaradisai. Incidence of adverse drug reactions due to systemic antibiotics from ADRs system at a community hospital. IJPS 2017; 13((suppl)): 619-628.

Jitkasame Benchakanta, Nonglek Kunawaradisai, Saksit Sripa.. Effect of the living skill program on smoking prevention among lower secondary school students: Case study from a school in Ubon Ratchathani Province.. IJPS 2017; 13((suppl)): 467-488.

Kittitach Jaturapattarawong, Jatupol Sakultiew, Thampaphon Thawanwech, Aporn Jaturapattarawong, Nonglek Kunawaradisai, Saweang Watcharathanakij. Rate of drug interaction from overriding automati drug interaction warning system and from different prescriptions.. IJPS 2017; 13((suppl)): 676-684.

ภูวนาท ศาสตร์ประสิทธิ์1; พงศธร มานิสสรณ์1; อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์2; ธนัฎชา สองเมือง3; สัมมนา มูลสาร4; น้องเล็ก คุณวราดิศัย5; แสวง วัชระธนกิจ5*. อัตราอุบัติการณ์การเกิดโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2: การศึกษาติดตาม 5 ปี. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2016; 12: 1-9.

น้องเล็ก คุณวราดิศัย1*, นิตยา ดาววงศ์ญาติ2 , กิติมา วรรณทอง3, ณัฐมน มูลศรีแก้ว3, สมภพ ไทยานันท์3. คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ปวยเอดส์ ในจังหวัดอุบลราชธานี. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 12(2): 21-32.

น้องเล็ก คุณวราดิศัย, แสวง วัชระธนกิจ, วีระ ตุลย์ชุประภา, ธมลวรรณ นันทา, ธรรมฤทธิ์ สินธุสกุล. การประเมินการตรวจติดตามการใช้ยาลิเทียมในผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2016; 26(-): 9-19. link

น้องเล็ก คุณวราดิศัย และ บุญญารักษ์ บุญทวี. ผลการพัฒนาระบบตรวจสอบความสอดคล้องรายการในระบบบริการผู้ป่วยใน. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2012; 22: in press.

ประกอบ จิตตระการ, ธวัชชัย อินธิเดช, มนต์ กุญแจทอง, นิตยา ดาววงศ์ญาติ และ น้องเล็ก คุณวราดิศัย. การศึกษาเวลามาตรฐานที่ใช้ในการจ่ายยาผู้ป่วยนอกโดยวิธี.Stopwatch.time.technique. วารสารวิจัย มข. 2012; 17: 493-504.

Nonglek Kunawaradisai. Evaluation of computer assisted instruction in basic knowledge and pharmacotherapy for smoking cessation. IJPS 2010; 6: 18-29.

น้องเล็ก คุณวราดิศัย. การเรียนการสอนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ของประเทศไทย. ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2010; 5: 146-153.

นันทนิจ มีสวัสดิ์ ปรีชา บุญจูง และ น้องเล็ก คุณวราดิศัย. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดของยา Selective COX-2 Inhibitors ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ. ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2010; 5: 218-227.

น้องเล็ก บุญจูง. การพัฒนาคู่มือการให้ความรู้เรื่องโรคและการใช้ยาแบบเฉพาะรายในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง. Thai Pharmaceutical and Health Science 2009; 4: 185-192.

น้องเล็ก บุญจูง, สุดสาคร ไชยสารและ ประกาศิต ภักดี. ผลของภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ ต่อพฤติกรรมและทัศนคติในการสูบบุหรี่: กรณีศึกษาชุมชนศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารควบค 2008; 2: 27-40.

น้องเล็ก บุญจูง, วรางคณา ควรจริต, ธีราพร ชนะกิจ, อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์, ภม.. การประเมินการสั่งใช้ยาในศูนย์สุขภาพชุมชน: ปัญหาจากการใช้ยาและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ. วารสารเภสชกรรมโรงพยาบาล 2007; 3: -.

น้องเล็ก บุญจูงและคณะ. การปฏิบัติตามเกณฑ์ร้านยาคุณภาพภายหลังการรับรองมาตรฐานโดยสภาเภสัชกรรม.. วารสารวิชาวิจัย มข. 2007; 12: 1-13.

น้องเล็ก บุญจูง อัจฉรียา จันทร์ปิรักษ์ และ ปุณยวัจน์ วัชรวิชานันท์. เหตุผลและความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการฝังเข็มของผู้รับบริการ ณ โรงพยาบาลสรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิชาการ ม.อบ. 2007; 9: 73-84.

น้องเล็ก บุญจูง และ จารุวรรณ พุทธิผล. การสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรและสิทธิที่ได้รับจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรณีศึกษาโรงพยาบาลบุณฑริก จ.อุบลราชธานี. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2006; 15: 542-551.

จุฑาทิพย์ แซ่จึง, ปรีชา บุญจูง, น้องเล็ก คุณวราดิศัย. พฤติกรรมการสูบบุหรี่และทัศนคติ ต่อการเลิกบุหรี่ของบุคลากรทางการศึกษา เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14. ๋JIPS 2006; 3: 1.

Nonglek Boonchoong and Sontaya Siramethee. Compliance with the Sanatorium Act B.E 2541 Section 32 of non over-night Sanatorium Licensees in Ubon Ratchathani Province. Journal of Health Science 2005; 14: 1029-1041.

Nonglek Boonchoong, Sirisak Boonman, Siritut Kradarnpol and Sarwitree Prajongbua. Opinion and Related Factors on Community Pharmacy Accreditation by Pharmacy Counsil. KKU Research Journal 2005; 10: 174-183.

Nonglek Boonchoong. Methotrexate in Rheumatoid Arthritis. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2003; 30: 1-15.


Proceeding (National)

Yanisa Rachmanee1 , Piyawan Siriwong1 , Sawaeng Watcharathanakij2 , Nonglek Kunawaradisai2*. Incidence of chronic kidney disease in patients with diabetes mellitus and hypertension.. In: IJPS editor. The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018; -0001 Nov 30; คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ยน; 2018. p.42


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการPoster Presentation (International)

2011 N.Kunawaradisai EFFECT OF MEDICATION RECONCILIATION IN THE INPATIENT SETTING SERVICE US-Thai Pharmacy Consortium 2011 Phuket Thailand

Poster Presentation (National)

2018 Yanisa Rachmanee1 , Piyawan Siriwong1 , Sawaeng Watcharathanakij2 , Nonglek Kunawaradisai2*

Incidence of chronic kidney disease in patients with diabetes mellitus and hypertension.

The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2016 Kunawaradisai N, Wacharathanakit S, Doonchuprapa W, Nantha T, Sindhusakul T. Evaluation of Lithium Monitoring Approach for Psychiatric Patients at Prasrimahabhodi Psychiatric Ho การประชุมวิชาการ 3 สถาบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2015 Kunawaradisai N, Wanthong N, Thongthamma T, Watcharathanakij S, Doochuprapa V The study of weight gain in schizophrenic patients receiving atypical antipsychotic agents at Prasri Northeast Pharmacy 2015 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2014 Kunawaradisai N การให้คำปรึกษาแนะนำการศึกษาพฤติกรรมและความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ของผู้ป่วยโรคจิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมห ์Northeast Pharmacy Research คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2013 Kunawaradisai N Pattern of Antipsychotic Drugs Therapy in Psychiatric Patients: A Case Study at Prasrimahabhodi Psyc Northeast Pharmacy Reasearch มหาวิยาลัยมหาสารคาม
2013 Kunawaradisai N Motivation and Obstracles in Enrolling to the Community Pharmacy Accreditation Northeast Pharmacy Reasearch มหาวิยาลัยมหาสารคาม
2012 Kunawaradisai N Comparison study of opinion and factors related to services from general versus chain store communit การประชุมวิชาการ 3 สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2012 Kunawaradisai N Consumer’s opinion towards services from qualified versus general community pharmacy in Muang Distri งานประชุมวิชาการ 3 สถาบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2011 N. Kunawaradisai Behaviors and attitudes towards smoking cessation of academic staffs in the 14th region of minitry o The 1st International Conference Patient Safety From Product to Patient Care and Translational Research Sunee Grand Hotel Thailand
2011 Nonglek Kunawaradisai Standard Time in Outpatient Dispensing Service using Stopwatch Time Technique Northeast Pharmacy อุบลราชธานี
2011 Nonglek Kunawaradisai Quality of Life of HIV Infected and AIDS Patients in Ubon Ratchathani: An Evaluation by WHOQOL-HIV- Northeast Pharmacy อุบลราชธานี
2010 Nonglek Kunawaradisai Effects of Health Promotion with Yoga in Patients with Type 2 Diabetes Northeast Pharmacy Research Mahasarakam University
2010 Nonglek Kunawaradisai Evaluation of Computer Assisted Instruction in Basic Knowledge and Pharmacotherapy for Smoking Cessa Northeast Pharmacy Research Mahasarakam University


การกำกับดูแลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา


2018 นางสาวนริศรา ยอดบุดดี การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตการทำงานของนักเทคนิคการแพทย์ วท.ม. การบริหารบริการสุขภาพ 2555
2017 นางจิตเกษม เบ็ญจขันธ์ การศึกษาประสิทธิผลการใช้โปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรณีศึกษา โรงเรียนแห่งหนึ่งในจ วท.ม. การบริหารบริการสุขภาพ 2555
2010 นางสาวบุญญารักษ์ บุญทวี ลการทำกระบวนการตรวจสอบความสอดคล้องรายการยา ณ หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลยโสธร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร 2548


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


June 6th,2018


ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

Email : nonglek.k@ubu.ac.th

โทร : 045353630

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190