ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : รศ.ดร.พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ

การศึกษา

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (1999)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (1983)


ตำแหน่งบริหาร


2555-2556หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2542-2545หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม


สาขาเชี่ยวชาญ

Medicinal plants/compounds with antioxidant, anticancer and antiviral activities


ทุนวิจัยที่ได้รับ

2555 การศึกษาผลของน้ำนมราชสีห์เล็กต่อการป้องกันเซลล์ตับเพาะเลี้ยงจากภาวะ oxidative stress,

พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ ลักษณา เจริญใจ จุฑามาศ เชื้อทอง

  งบประมาณแผ่นดิน
2554 การศึกษาผลของน้ำนมราชสีห์เล็กต่อการป้องกันเซลล์ตับเพาะเลี้ยง, รศ.ดร. พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ   งบประมาณแผ่นดิน
2554 การศึกษาผลของน้ำนมราชสีห์เล็กต่อการป้องกันเซลล์ตับเพาะเลี้ยง, รศ.ดร. พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ   งบประมาณแผ่นดิน
2553 การศึกษาผลของน้ำนมราชสีห์เล็กต่อการป้องกันเซลล์ตับเพาะเลี้ยง, รศ.ดร.พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ, ดร.ลักษณา เจริญใจ   งบประมาณแผ่นดิน
2548 การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของ flavonoids จากสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae,   งบประมาณแผ่นดิน


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2556 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดสมุนไพรจากน้ำนมราชสีห์และน้ำนมราชสีห์เล็ก วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2017

PRELIMINARY TEST OF EFFECT OF AMOMUM VILLOSUM AND OTHER 5 THAI HERBAL CRUDE EXTRACTS ON RAT LIVER CYP3A4 ENZYME ACTIVITIES IN-VITRO

IJPS
2020

In Vitro Antioxidant and Cytoprotective Activities of Extracts from four Solanum Fruits

IJPS

งานวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ

 
2549Anti-herpes virus activity of Dunbaria bella PrainJournal of Ethnopharmacology


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2020

Benjabhorn Sethabouppha, Oranuch Thanaketpaisarn, Suttasinee Suwannakul,

Pannarat Akanitapichat, Wipawee Saohin

Formulation of Effervescent Tablets Containing Spray Dried Byproduct of GABA-Rice Production Process for Nutrition Supplement

Lee Gardens Plaza, Hat-Yai, Songkhla, Thailand (10/09/2563)
2020

พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ, วิภาวี เสาหิน, ปรีชา บุญจูง, พัชระ แสนอุบล,วิวัฒน์ โคตรยอด

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเมล็ดหมามุ่ยไทยและอินเดีย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (15/02/2563)
2018

Benjabhorn Sethabouppha, Nattaphon Moolsri, Wiwat Srisawat, Thitidej Leutrakul, Pannarat Akanithapichat, Suttasinee Suwannakul

Effect of Ethanolic Crude Extracts of Kam Lang Seu Krong (Strychnos axillaris) and

Other 4 Thai Herbs on CYP3A4 Enzyme Activity

Songkhla Thailand (23/05/2561)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

2020

Laksana Charoenchai, Pannarat Akanitapichat

Identification of chemical compositions from the water extract of Euphorbia thymifolia L. with Anti-oxidant Activity by ESI-MSMS

เมืองทองธานี กรุงเทพ (14/02/2563)
2018

Benjabhorn Sethabouppha, Nattaphon Moolsri, Wiwat Srisawat, Thitidej Leutrakul,

Pannarat Akanithapichat, Suttasinee Suwannakul

Effect of Ethanolic Crude Extracts of Kam Lang Seu Krong (Strychnos axillaris) and Other 4 Thai Herbs on CYP3A4 Enzyme Activity

ม.สงขลานครินทร์ (23/05/2561)
2011รศ.ดร. พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติIN VITRO ANTIOXIDANT AND HEPATOPROTECTIVE ACTIVITIES OFFOUR SOLANUM SPECIES อุบลราชธานี (20/07/2554)
2010Pannarat Akanitapichat Anti-Herpes Simplex Virus Type 1 Activities of Hydromethanolic Extracts from Ubon Ratchathani Mediciโรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด (12/07/2553)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

รศ.ดร.พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ

Assoc.Prof.Dr.Pannarat Akanitapichat

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์

Email : pannarat.a@ubu.ac.th

Tel : 045353630