ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2003 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชเคมีและพฤกษเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
1998 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
1996 เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย

ตำแหน่งบริหาร


2018 - 2022 หัวหน้ากลุ่มวิชา เภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2013 - 2015 รองคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2012 - 2013 รองคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2011 - 2012 ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2010 - 2011 รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2009 - 2010 ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2006 - 2009 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ


2013 - 2013 คณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการด้านอาหารปลอดภัย
2011 - 2011 กรรมการและเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง 7th Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences (Pharma-Indochina VII)
2011 - 2011 กรรมการแผนงานเครือข่ายเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
2010 - 2011 กรรมการเครือข่ายเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
2010 - 2011 อนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ
2010 - 2010 กรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ
2010 - 2010 กรรมการเครือข่ายเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
2009 - 2010 กรรมการการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ
2009 - 2010 กรรมการเครือข่ายเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
2009 - 2009 กรรมการการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ
2009 - 2009 กรรมการเครือข่ายเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

สาขาความเชี่ยวชาญ


เคมีทางยา, เภสัชเคมี, เภสัชเคมีวิเคราะห์, การออกแบบยาโดยใช้คอมพิวเตอร์ผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Wipawee Saohin, Preecha Boonchoong, Supachai Iamlikikuakoon, Itthichai Jamnoiprom and Wittaya Mungde. Effects of drying temperature and residual moisture content of Fa-Tha-Li (Andrographis paniculata (Burm.f.) Neees) crude powder for capsule preparation.. Thai J. Pharm. Sci. 2007; 31: 28-35.

Opa Vajragupta, Preecha Boonchoong, Arthur J. Olson and Garrett M. Morris.. Active Site Binding Modes of Curcumin in HIV-1 Protease and Integrase.. Bioorg Med Chem Lett. 2005; 15: 3364-3368..

Vajragupta O, Boonchoong P, and Berliner LJ.. Manganese complexes of Curcumin Analogues: Evaluation of Hydroxyl Radical Scavenging Ability, Superoxide Dismutase Activity and Stability towards Hydrolysis.. Free Rad Res 2004; 38: 303-314.

David Siegel, Daniel Gustafson, Donna L. Dehn, Jin Y. Har, Preecha Boonchoong, Lawrence J. Berliner. NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1 (NQO1): Role as a superoxide scavenger.. Mol Pharmacol 2004; 65: 1238-1247.

Vajragupta O, Boonchoong P, Watanabe H, Tohda M, Kummasud N and Sumanont Y.. Manganese complexes of curcumin and its derivatives: evaluation for the radical scavenging ability and neuroprotective activity.. Free Rad Biol Med 2003; 35: 1632-1644.

Vajragupta O, Boonchoonga P, Sumanonta Y, Watanabeb H, Wongkrajanga Y and Kammasuda N. . 2003, 11. Manganese-Based Complexes of Radical Scavengers as Neuroprotective Agents. Biorg Med Chem 2003; 11: 2329-2337.

Vajragupta O, Monthakantirat O, Boonchoong P, WatanabeH and Peungvicha P.. Neuroprotection of Hydroxylnicotinyl Amide 18 against Lipid Peroxidation and Memory Impairment. Mahidol J Pharm Sci 2002; 29: 33-43.

Vajragupta O, Toasaksiri S, Boonyarat C, Wongkrajang Y, Peungvicha P, Watanabe H, Boonchoong P. Chroman amide and nicotinyl amide derivatives: inhibition of lipid peroxidation and protection against head trauma. Free Radic Res 2000; 32: 145-155.

Vajragupta O, Boonchoong P, Wongkrajang Y.. Comparative Quantitative Structure-Activity Study of Radical Scavengers.. Biorg Med Chem 2000; 8: 2617-2628.


Research Articles (National)

พิชญา สมานมิตร, เศรษฐิญานี ดวงใจ, รัตนา เล็กสมบูรณ์, ปรีชา บุญจูง, วริษฎา ศิลาอ่อน, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา. ฤทธิ์กระตุ้นการหายของบาดแผลในสัตว์ทดบองของตำรับครีมที่มีส่วนผสมของสารสกัดด้วยเอธิลอะซิเตทของ C.cf. comosa Roxb.. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2015; 11(suplement): 54-60.

ลักษณา เจริญใจ* วิภาวี เสาหิน, ปรีชา บุญจูง. การศึกษาองค์ประกอบของนํ้ามันระเหยง่ายจากเหง้าขิงสดและแคปซูลขิงในประเทศไทย. เภสัชศาสตร์อีสาน 2013; 9(1): 52-63.

นันทนิจ มีสวัสดิ์ ปรีชา บุญจูง และ น้องเล็ก คุณวราดิศัย. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดของยา Selective COX-2 Inhibitors ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ. ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2010; 5: 218-227.

ปรีชา บุญจูง, คนึงนิจ รินทรามี. ความคิดเห็นต่องานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี. วารสารวิชาการ ม.อบ. 2008; 10(1): 72-89.

ปรีชา บุญจูง, วิภาวี เสาหิน, ธีรวุฒิ แลหะ, ปกาศิต การกระสัง, สุรสิทธิ์ เยาว์ด้วง. การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ยาสูบ. IJPS 2007; 3: 36-42.

ปรีชา บุญจูง, วิภาวี เสาหิน, วิรัตน์ จันทร์ตรี, บัณฑิต กิตติจารุขจร, พรมมินทร์ ไกรยสินธ์ และสุลักขณา. การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในแคปซูลขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรโดยใช้โครมาโทกราฟีชนิดของเหลวสมรรถนะสูง. Thai Pharm Health Sci J 2006; 1: 45-55.

จุฑาทิพย์ แซ่จึง, ปรีชา บุญจูง, น้องเล็ก คุณวราดิศัย. พฤติกรรมการสูบบุหรี่และทัศนคติ ต่อการเลิกบุหรี่ของบุคลากรทางการศึกษา เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14. ๋JIPS 2006; 3: 1.

Bung-orn Sripanidkulchai, Preecha Boonchoong, Saksit Sripa. (IPJS). 2004; 1(1), 7-24.. The characteristics of senior projects conducted by government-contracted pharmacy students.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2005; 1: 7-24.

ปรีชา บุญจูง และ สุวิมลรัตน์ รอบรู้เจน.. การประเมินผลโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค) ด้านความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการของโรงพยาบาลในจังหวัดอำนาจเจริญ.. วารสาร ม.อบ. 2005; 7: 84-101.


Review Articles (International)

Vajragupta O, Boonchoong P.. New leads of HIV-1 integrase inhibitors. Mahidol J Pharm Sci 2002; 29: 1-10.


Chapter in a book

ปรีชา บุญจูง. สารต้านอนุมูลอิสระในธรรมชาติ. In: โอภา วัชระคุปต์ editor. สารต้านอนุมูลอิสระ. กรุงเทพฯ: พี. เอส. พริ้นท์; 2018. p.123-144ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


July 12th,2018


ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยี

Email : preecha.b@ubu.ac.th

โทร : 045353620

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190