ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2014 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอเบอร์ดีน, ประเทศสหราชอาณาจักร
2000 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต บริหารเภสัชกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
1997 เภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย

ตำแหน่งบริหาร


2019 - ปัจจุบัน คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2013 - 2018 รองคณบดี ฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2007 - 2009 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2003 - 2003 รักษาราชการแทนรองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2001 - 2003 ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ


2008 - ปัจจุบัน สมาชิก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน
2008 - ปัจจุบัน สมาชิก สภาเภสัชกรรม

สาขาความเชี่ยวชาญ


เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร

ระบบบริการสุขภาพและนโยบาย

เภสัชกรรมปฐมภูมิ

ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์

 ผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Chonladda Pitchayajittipong, Srikanlaya Sriboon, Suphatthra Kulmee, Lersak Prachuabaree, Komkrit Srisawai, Wannaporn Wattanawong, Saksit Sripa, Claire Anderson, and Teeraporn Supapaan. An Overview of Pharmaceutical Production in Thai Hospitals. Hospital Pharmacy 2021; 56(4): 265-275. link

Kaewhan S, Sripa S. Implementation of Local Government Organizations According to the Adolescent Pregnancy Prevention and Solution Act 2016 : Case Study of Health Region 10, Thailand. Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology 2021; 15(3): 4370-80.

Sripa S, Bond CM, Black C.. Quality of Health Care and Prescribing: Perspectives of Patients under the Universal Health Care Scheme (UC). Research in Social and Administrative Pharmacy 2012; 8(6): e51.

Sripa S, Bond CM, Black C.. Variation in Drug Utilisation across Different Health Insurance Schemes in Thailand: a Meta-analysis. Research in Social and Administrative Pharmacy 2012; 8(6): e25.

Sripa S, Bond CM, Black C.. Effect of the Universal Health Care Scheme on Prescribing Patterns across Thailand. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2010; 19(Supplement): S155-S156.

Moolasarn S, Sripa S, Kuessirikiet V, Sutawee K, Huasary J, Chaisila C, Chechom N, Sankan S.. Usage of and cost of complementary/alternative medicine in diabetic patients. Journal of Medical Association of Thailand 2005; 88(11): 1630-1637. link


Research Articles (National)

Khumsikiew J, Sripa S, Moolsarn S, Anderson C, Supapaan T.. Development and Exploratory Factor Analysis of the Tool for Evaluating the Opinion of Multidisciplinary on “The Service Plan: Rational Drug Use” Based on the CIPP Model. Thai Journal of Pharmacy Practice 2022; 14(3): In press.

Prasitthichai P, Sripa S, Boonlue T, Chaiyon K, Nititham A.. Outcomes of Smoking Cessation Program by Pharmacists in Community Pharmacy: A Case study of a University’s Drugstore. Thai Journal of Pharmacy Practice 2022; 14(1 (Jan-March)): 43-53. link

Kaewhan S, Sripa S.. The Operational Performances of Local Administrative Organizations in Compliance with the Act for Prevention and Solution of the Adolescent Pregnancy Problem, B.E. 2559 (2016) between Province A and Province B. ๋Journal of Srivanalai Vijai 2021; 12(2): 11-26. link

Samseethong T, Chaekhuntod N, Kewtanong W, Supapaan T, Sripa S. Evaluation of Polypharmacy Appropriateness in Elderly Patients Using the STOPP/START Criteria 2014 at Supphasithipasong Hospital, Ubon Ratchathani Province. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2019; 15(3): 75-83. link

Sooktho S, Sripa S, Watcharathanakij S.. Situation of Questionnaire Used in Hand Function Assessment by Physical Therapist. Srinagarind Medical Journal 2019; 35(5): 520-526.

Benchakanta J, Kunawaradisai N, Sripa S.. Effect of the living skill program on smoking prevention among lower secondary school students: case study from a school in Ubon Ratchathani province. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 13(Supplement): 476-488.

Wannapongsatit P, Pudeethip I, Kanjanawat P, Pudpong K, Wongpakdee P, Tumsen T, Kanabut T, Sripa S, Akanit U.. A study of drug dosing adjustment initiative in patients with renal impairment admitted to internal medicine wards. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 13((Supplement)): 373-381. link

Yomsrikhen P, Thunyawan T, Mungkornkaew R, Chommueang R, Tungtrakool K, Suebsing S, Manee S, Janyakhantikul S, Sripa S, Jinatongthai P.. Factors affecting INR control and bleeding of warfarin-treated patient, Warinchamrab Hospital. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 13((Supplement)): 301-310. link

Saisin M, Meekom S, Pudpong K, Wongpakdee P, Tumsen T, Sripa S, Akanit U.. Drugs used in patients with renal impairment at Sunpasittiprasong Hospital: A retrospective study. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 13(Supplement): 638-646. link

Tawanon N, Saohin W, Sripa S, Moolasarn S.. Performance evaluation of primary health care unit in Amnatcharoen province. Journal of Ubon Ratchathani University 2009; 11: 17-24.

Saohin W, Phewkam M, Sripa S, Moolasarn S.. Service quality as expected and perceived by clients attending the Primary Care Units In Amnat Charoen Province. Journal of Health Sciences 2006; 15(5): 814-821. link

Sripanidkulchai B, Boonjoong P, Sripa S.. The Characteristics of Senior Projects Conducted by Government - Contracted Pharmacy Students. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2005; 1(1): 7-24. link

Pacharavanich N, Sripa S, Sithikraipong N, Daungpila P, Pandaung P.. Therapeutic Drug Monitoring: The Needs, Obstacles, and Problems on Setting up the Service in View of Hospital Administrators, Physicians, and Pharmacists in the North East. Journal of Ubon Ratchathani University 2004; 6(2): 77-92. link

Moolasarn S, Sripa S, Chaisila C, Chuechom N, Sankarn S, Kuesirikiet V, Sutawee K,Hausary J.. Usage of alternative medicine in cancer patients. Siriraj Medical Journal 2003; 55(6): 307-323. link

Moolasarn S, Sirisuth N, Sripa S.. Mortality risks of pneumonia patients with different levels of health insurance coverage in Thailand. Siriraj Medical Journal 2003; 55(2): 100-106. link

Moolasarn S, Sripa S, Pacharavanic N, Pimpa P, Inban Y, Wongsena P.. Mortality Risks of Appendicitis Patients Who had Different Levels of Health Insurance Coverage Status. Siriraj Medical Journal 2003; 55(9): 545-552. link

Watcharathanakij S, Sripa S, Saohin W, Kaewprom K, Tatip S.. Factors Influencing on Academic Performance of First Year Pharmacy Students Ubon Ratchathani University. Journal of Ubon Ratchathani University 2002; 4(2): 21-29. link


Review Articles (International)

Chanuttha Ploylearmsang, Juntip Kanjanasilp, Nusaraporn Kessomboon, Siritree Suttajit, Puckwipa Suwannaprom, Saksit Sripa, Ratchanok Sittichotiwong, Thitima Srimarueang, Siraprapa Sonsri, and Pattarin Kittiboonyakun. Hospital Pharmacy Practice and the Way Forward for Pharmacy Education in Thailand. Canadian Journal of Hospital Pharmacy 2019; 72(1 (January-February)): 34-41.


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการOral Presentation (International)

2012 Saksit Sripa, Christine Bond, Corrie Black Variation in drug utilisation across different health insurance schemes in Thailand - a meta analysi 17th International Social Pharmacy Workshop (ISPW) Phuket, Thailand

Poster Presentation (International)

2012 Saksit Sripa, Christine Bond, Corrie Black Quality of health care and prescribing= perspective of patients under the Universal Health Care Sche 17th International Social Pharmacy Workshop (ISPW) Phuket, Thailand
2010 Saksit Sripa, Christine Bond, Corrie Black Effect of the Universal Health Care Scheme on Prescribing Patterns across Thailand the 26th International Conference on Pharmacoepidemiology and Therapeutic Risk Management (ICPE) Brighton, UK
2003 Saksit Sripa, Nopdol Thongnopnua, Petcharat Pongcharoensuk Factors Affecting Community Pharmacist’s Knowledge, Attitude, Perception of Barriers and Int 38th American Society of Health-System Pharmacist (ASHP) Annual Midyear Clinical Meeting New Orleans, Louisiana, USA

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ


2021 รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 สาขาบริหารการศึกษา มูลนิธิเพื่อสังคมไทย (ระดับชาติ)
2015 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ระดับชาติ)


ทุนวิจัยที่ได้รับ


2016 - 2017 การศึกษาย้อนหลังการได้รับยาที่มีแนวโน้มความไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ Beers 2015 และเกณฑ์ START/STOPP
2016 - 2017 ความล้มเหลวของนโยบายการแก้ปัญหาเภสัชกรแขวนป้ายที่ร้านขายยา
2015 - 2016 การศึกษาการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่องที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์ ย้อนหลัง 1 ปี
2015 - 2016 การศึกษาโครงการนำร่องการปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับระดับการทำงานของไต บนหอผู้ป่วยอายุรกรรม


การกำกับดูแลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา


2017 นางสาวณัชฌ์ธนัญพร ศิริสุวรรณ การรับรู้ของผุ้ประกอบการร้านยาต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในจังหวัดอุบลราชธานี วท.ม. การบริหารบริการสุขภาพ 2555
2016 นางจิตเกษม เบญจขันธ์ การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วท.ม. การบริหารบริการสุขภาพ 2555


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


May 2nd,2022


ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

Email : saksit.s@ubu.ac.th

โทร : 045353532

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190