ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2014 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย, ประเทศสหรัฐอเมริกา
2008 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาชีวสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย, ประเทศสหรัฐอเมริกา
2003 เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ประเทศไทย

ตำแหน่งบริหาร


2018 - ปัจจุบัน เลขานุการกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2016 - 2019 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สาขาความเชี่ยวชาญ


ความเชี่ยวชาญ :

ชีวสารสนเทศ: การพัฒนาเครื่องมือและอัลกอริทึม, ฐานข้อมูล

พันธุศาสตร์: เภสัชพันธุศาสตร์, พันธุกรรมส่วนบุคคล

ชีววิทยาโครงสร้าง: การทำนายโครงสร้างและการวิเคราะห์โครงสร้างของโปรตีนและ RNA

งานสอน :

ชีวเคมีและอณูชีววิทยา, เภสัชพันธุศาสตร์และวิทยาการจีโนมทางเภสัชศาสตร์

งานวิจัยที่สนใจ:

ชีวสารสนเทศ, พันธุศาสตร์, ชีววิทยาโครงสร้างผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Woods T, Preeprem T, Lee K, Chang W, Vidakovic B. Characterizing exons and introns by regularity of nucleotide strings. Biology Direct 2016; 11(1): 6. link

Preeprem T, Gibson G. SDS, a structural disruption score for assessment of missense variant deleteriousness. Frontiers in Statistical Genetics and Methodology 2014; 5: 82. link

Preeprem T, Gibson G. AACDS, A database for personal genome interpretation. EMBnet.journal 2014; 20: e780. link

Preeprem T, Gibson G. Systematic 3D screening of amino acid mutations in pharmacogenes. Current Pharmacogenomics and Personalized Medicine 2014; 12(4): 209-26. link

Hsiao C, Lenz TK, Peters JK, Fang PY, Schneider DM, Anderson EJ, Preeprem T, Bowman JC, O'Neill EB, Lie L, et al. Molecular paleontology: a biochemical model of the ancestral ribosome. Nucleic acids research 2013; 41(5): 3373-85. link

Patel CJ, Sivadas A, Tabassum R, Preeprem T, Zhao J, Arafat D, Chen R, Morgan AA, Martin GS, Brigham KL, et al. Whole genome sequencing in support of wellness and health maintenance. Genome medicine 2013; 5(6): 58. link

Preeprem T, Gibson G. An association-adjusted consensus deleterious scheme to classify homozygous missense mutations for personal genome interpretation. BioData Mining 2013; 6: 24. link

Athavale SS, Gossett JJ, Hsiao C, Bowman JC, O'Neill E, Hershkovitz E, Preeprem T, Hud NV, Wartell RM, Harvey SC, Williams LD. Domain III of the T. thermophilus 23S rRNA folds independently to a near-native state. RNA 2012; 18(4): 752-8. link

Boz MB, Preeprem T, Harvey SC. Assembly of an unenveloped icosahedral RNA viruses using coarse-grained models. Biophysical Journal 2011; 100(3): 402a. link


Research Articles (National)

สุดาพร ทำนุ, อมรรัตน์ บุญเรือง, สุรชัย จูมพระบุตร, ธนวดี ปรีเปรม. การวิเคราะห์ชื่อการค้าของรายการยารูปแบบดัดแปรที่มีจําหน่ายในประเทศไทย. เภสัชศาสตร์อีสาน 2018; 14(3): 140-153.


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการPoster Presentation (International)

2015 Preeprem T Exome Sequencing Coverage in the Protein Space International Conference on Bioinformatics and System Biology Bangkok, Thailand


ทุนวิจัยที่ได้รับ


2017 - 2007 วันดี รังสีวิจิตรประภา, ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปรีชา, ธนวดี ปรีเปรม, นุตติยา วีระวัธนชัย, สรญา แก้วพิทูลย์,ชุติกาญจน์ พิลาศรี งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในเขตลุ่มแม่น้ำโขง งบประมาณแผ่นดิน


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


February 25th,2020


ดร.ธนวดี ปรีเปรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์

Email : thanawadee.p@ubu.ac.th

โทร : 66-0-4535-3632

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190