ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2009 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (โฮมีโอพาธีย์) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ประเทศไทย
2003 Doctor of Natural Sciences (Pharmaceutical Technology) The Free University Berlin, ประเทศเยอรมนี
1995 ปริญญาโท เภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต (เภสัชอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
1992 ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย

ตำแหน่งบริหาร


2017 - 2019 รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2015 - 2017 รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2013 - 2015 รองคณบดี ฝ่ายแผนและวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2011 - 2013 รองคณบดี ฝ่ายบริหารและแผน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2007 - 2008 รองคณบดี ฝ่ายแผนและวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2005 - 2006 รองคณบดี ฝ่ายแผนและวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2004 - 2004 รองคณบดี ฝ่ายพัฒนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2004 - 2005 รองคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2003 - 2003 หัวหน้ากลุ่มวิชา เภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2003 - 2003 รองคณบดี ฝ่ายนโยบายและแผน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2003 - 2004 รองคณบดี ฝ่ายแผนและวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1996 - 1997 รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ


2018 - 2018 กรรมการตรวจประเมินหลักสูตรเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยศิลปากร
2018 - 2018 กรรมการตรวจประเมินหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2018 - ปัจจุบัน ผู้ตรวจประเมินระดับหลักสูตร ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากสกอ.
2017 - 2017 วิพากษ์หลักสูตร ว.ทม. ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2017 - 2017 กรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพหลักสูตรปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
2017 - 2017 กรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
2016 - 2016 เครือข่ายการพัฒนางานระบบนําส่งวัคซีนของไทย
2016 - 2016 กรรมการทบทวนการสอบสภาเภสัชกรรม
2015 - 2016 หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
2014 - ปัจจุบัน ประธานหลักสูตร ว.ทม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2013 - 2013 กรรมการตรวจประเมิน EdPex มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
2013 - 2014 ประธานสังเคราะห์งานวิจัยสาขาเภสัชภัณฑ์ (แต่งตั้งโดยสภาเภสัชกรรม)
2010 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิเภสัชกรอุบล
2010 - 2010 กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมไทย
2009 - 2010 ผู้ช่วยขยายผลโครงการ IRPUS (IRPUS Node เขตอีสานใต้)
2003 - ปัจจุบัน สมาชิก สภาเภสัชกรรม

สาขาความเชี่ยวชาญ


Pharmaceutical Technology, Drug delivery, Cosmetics, Biodegradable Polymers, Lipids, Solid lipid nanoparticles, Nanostructured lipid carrier, Niosomes, Microparticles, In-situ forming implants, Polymeric films, Skin care products, Hair growth, Hair loss, Phytoestrogen, Anti-ageing products, Health supplements, Natural products, Modified drug release, in vitro, in vivoผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Wandee Rungseevijitprapa, Bancha Yingngam and Chaiyavat Chaiyasut. Improvement of Biophysical Skin Parameters of Topically Applied Fermented Soybean Extract-Loaded Niosomes with No Systemic Toxicity in Ovariectomized Rats. Pharmaceutics 2021; 13(7): 1068 (Q1: Impact Factor 6.321). link

Phunsuk Anantaworasakul, Wantida Chaiyana, Bozena B. Michniak-Kohn, Wandee Rungseevijitprapa,* and Chadarat Ampasavate *. Enhanced Transdermal Delivery of Concentrated Capsaicin from Chili Extract-Loaded Lipid Nanoparticles with Reduced Skin Irritation. Pharmaceutics 2020; 12: 463 (Q1: Impact Factor 4.421).

Chaiyavat Chaiyasut, Bhagavathi Sundaram Sivamaruthi, Jakkrit Wongwan, Kanyarat Thiwan, Wandee Rungseevijitprapa, Areewan Klunklin and Wipada Kunaviktikul. Effects of Litsea cubeba (Lour.) Persoon Essential Oil Aromatherapy on Mood States and Salivary Cortisol Levels in Healthy Volunteers. E. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020(16): 1-8 (Q1: Impact Factor 2.064). link

Yingngam B, Chiangsom A, Pharikarn P, Vonganakasame K, Kanoknitthiran V, Rungseevijitprapa W, Prasitpuriprecha C. Optimization of menthol-loaded nanocapsules for skin application using the response surface methodology. Journal of Drug Delivery Science and Technology 2019; 53: 101138 (Q2: Impact Factor 2.606).

Yingngam B, Kacha W, Rungseevijitprapa W, Sudta P, Prasitpuriprecha, C, Brantner A. Response surface optimization of spray-dried citronella oil microcapsules with reduced volatility and irritation for cosmetic textile uses. Powder Technology 2019; 355: 372-385 (Q1: Impact Factor 3.413.

Panikchar Wichayapreechar, Songyot Anuchapreeda, Rungsinee Phongpradist, Wandee Rungseevijitprapa*, and Chadarat Ampasavate. Dermal targeting of Centella asiatica extract usinghyaluronic acid surface modified Niosomes. Journal of Liposome Research 2019; 30(2): 197-207 (Q2: Impact Factor 2.576.

Yingngam B, Brantner AH, Jinarat D, Kaewamatawong R, Rungseevijitprapa W, Suksamrarn A, Piyachaturawat P, Chokchaisiri R. Determination of the marker diarylheptanoid phytoestrogens in Curcuma comosa rhizomes and selected herbal medicinal products by HPLC-DAD. Chemical and Pharmaceutical Bulletin 2018; 66(1): 65-70 (Q2: Impact Factor 1.133).

Yingngam B, Tantiraksaroj K, Taweetao T, Rungseevijitprapa W, Supaka N, Brantner AH. Modeling and stability studyof the anthocyanin-rich maoberry fruit extract in the fastdissolvingspraydriedmicroparticles. PowderTechnology 2018; 325: 261-270 (Q2: Impact Factor 2.942.

Bancha Yingngam, Nuttapun Supaka, Wandee Rungseevijitprapa. Optimization of process parameters for phenolics extraction of Cratoxylum formosum ssp. Formosum leaves by response surface methodology. Journal of food science and technology Journal of food science and technology 2015; 52(1): 129–140 (Q1: Impact Factor 4.421.

Naphatsorn Kumar, Wandee Rungseevijitprapa, Nual-Anong Narkkhong, Maitree Suttajit, Chaiyavat Chaiyasut. 5-reductase inhibition and hairgrowth promotion of some Thai plants traditionally used for hair treatment. Journal ofEthnopharmacology 2012; 139: 765-771 (Q2: Impact Factor 4.27).

Thapana Kumar, Chaivat Chaiyasut, Wandee Rungseevijitprapa and Maitree Suttajit. Screening of steroid 5-reductase inhibitory activity and total phenolic content of Thai plants. Journal of Medicinal Plants Research 2011; 5(7): 1265-1271 (Q1: Impact Factor 2.6.

Bancha Ying-ngam, Nuttapun Supaka, Wandee Rungseevijitprapa. Estrogen-like activities and cytotoxicity effects of Thai herbal medicines as natural ingredients in anti-ageing. Journal of Medicinal Plants Research 2011; 5(31): 6832-6838 (Q1: Impact Factor 2.6.

Chaiyavat Chaiyasut, Thapana Kumar, Pramote Tipduangta and Wandee Rungseevijitprapa. Isoflavone content and antioxidant activity of Thai fermented soybean and its capsules formation. African Journal of Biotechnology 2010; 9(26): 4120-4126 (Q1: Impact Factor 0.3.

Wandee Rungseevijitprapa and Roland Bodmeier. Injectability of biodegradable in situ forming microparticle systems (ISM).. Eur.J.Pharm.Sci. 2009; 36: 524–531 (Q1: Impact Factor 3.616.


Book

Wandee Rungseevijitprapa. Wandee Rungseevijitprapa editor. Solid Lipid Nanoparticles for Drug and Cosmetic Delivery. Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani University; 2011.


Chapter in a book

Rungseevijitprapa, W., Paeratakul, O., Siepmann, F., Siepmann, J.. Disperse Systems. In: Florence A.T., Siepmann J. editors. Modern Pharmaceutics 5th ed.. New York: Marcel Dekker; 2009. p.357-422

Im-Emsap, W., Paeratakul, O., Siepmann, J. Disperse Systems. In: Banker, G.S., Rhodes, C.T. editors. Modern Pharmaceutics (Revised and expanded), 4th ed.. New York: Marcel Dekker; 2002. p.237-285


ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร


2021 กรรมวิธีการเตรียมอนุภาคตัวพาไขมันแข็งขนาดนาโนเมตรที่บรรจุสารสกัดว่านชักมดลูกและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในเครื่องดื่มโคโมซาบำรุงสมอง Patent: 2101004268
2021 กรรมวิธีและผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ที่มีส่วนผสมจากสารสกัดติ้ว Petty patent: 2103000825
2020 กรรมวิธีการเตรียมอนุภาคนีโอโซมที่บรรจุสารสกัดตรีผลาและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้เพื่อใช้ในการยับยั้งเอนไซม์ 5 แอลฟ่า-รีดักเทสและเพิ่มการงอกของเส้นผม Petty patent: 2003003010
2020 ผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสภาพผิวที่มีส่วนผสมของไฟโตเอสโตรเจนที่กักเก็บในไนโอโซมและกรรมวิธีการผลิต Patent: 2001006359

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ


2021 รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ระดับชาติ)
2014 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น การกระทรวงศึกษาธิการ (ระดับชาติ)
2013 รางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทสายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ระดับชาติ)
2013 รางวัลบุคคลากรดีเด่น ประเภทสายวิชาการ ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ระดับชาติ)
1997 อาจารย์นักวิจัยผู้มีผลงานนำเสนอดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ระดับชาติ)


ทุนวิจัยที่ได้รับ


2020 - 2023 ผลิตภัณฑ์กระตุ้นผมงอกที่มีส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรที่บรรจุในอนุภาคนาโน
2008 - 2009 การพัฒนาเครื่องสำอางบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากถั่วเหลืองโดยนาโนเทคโนโลยี


การกำกับดูแลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา


2016 นางสาวธนิสสา รามฤทธิ์ -
2016 นายดำรงศักดิ์ จินารัตน์ -
2013 นางสาวภณิกชา วิชยปรีชา -
2013 นายเอกชัย ดำเกลี้ยง -
2013 นางสาวภณิกชา วิชยปรีชา -
2012 นางสาวกฤติยารัตน์ สมวงศ์ -
2011 นายบัญชา ยิ่งงาม -
2011 นายนพรัตน์ พิชญ์ชัยประเสริฐ -
0000 นายเอกชัย ดำเกลี้ยง -


Files Download


wandee CV Download


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


October 18th,2021


วันดี รังสีวิจิตรประภา

รองศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม

Email : wandee.r@ubu.ac.th; wandeeim@yahoo.com

โทร : +66-0-4535-3639

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190