ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2001 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ประเทศไทย

สาขาความเชี่ยวชาญ


  • การพัฒนาซอฟท์แวร์ด้วย visual stuido .net
  • การพัฒนา web application ด้วย php และ mysql
  • การสังเคราะห์เสียงภาษาไทย
  • ภาษาไทยบบระบบคอมพิวเตอร์
  • การควบความเครื่องสแกนลายนิ้วมือแบบอัตโนมัติ
  • การพัฒนาเกมส์ออนไลน์
  • การสร้างสื่อ

ubu wifi 1 logout  | ubu wifi 2 logout  | แสดงเวลาจอใหญ่]
ทุนวิจัยที่ได้รับ


2010 - 2013 ดร.จินตนา นภาพร, ดร.นรงค์ชัย ,นายนรเศรษฐ์ ทองคำ พัฒนาระบบจำแนกยาเม็ดและแค็บซูล องค์การอาหารและยา


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


March 5th,2019


นายนรเศรษฐ์ ทองคำ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

สำนักงานเลขานุการ

งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

Email : noraset.t@ubu.ac.th

โทร : 045353634

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190