ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


รางวัลแห่งเกียรติยศ-บุคลากรผู้รับรางวัลรางวัลที่ได้รับหน่วยงานที่มอบวัน/เดือน/ปี
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุุ์เภสัชกรคนดีศรีอีสาน ประจำปีการศึกษา 2564คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)19 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2565
ผศ.มานิตย์ แซ่เตียวรางวัลนำเสนอ best poster presenration เรื่อง Evaluation of antibiotic use in intensive care units of Sunpasitthiprasonghospital at UbonratchathaniACCP2022 in Nagoya , the 21th Asian Conference on Clinical Pharmacy11 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2565
อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์รางวัลการำนเสนอด้วยวาจา หัวข้อ "Prevalence Of Chemotherapy-Induced Adverse Events In Pediatric Osteosarcoma Patients : A Retrospective Cross-Sectional Analysis"Asia Pacific Oncology Pharmacy Association (Thailand) Asia Pacific Oncology Pharmacy Community Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University, Thailand Faculty of Pharmacy, Chiang Mai Univer28 ตุลาคม 2564 ถึง 30 ตุลาคม 2564
ดร.จินตนา นภาพรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สายวิชาการ การนำเสนอด้วยวาจา เรือง เรื่อง INTEGRATING ENTREPRENEURSHIP AND PROFESSIONISM IN ELECTIVE COURSE (DRUG MARKETING) FOR 5TH YEAR PHARMACY STUDENTSกิจกรรม UBU-KM Fair 2021 ปี 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี9 กันยายน 2564
นายทยากร วริทธานนท์ และนางสาวปฐมพร ยังมงคลรางวัล popular vote การนำเสนอด้วยวาจา สายสนับสนุน เรื่อง ระบบจัดการทุนการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีักิจกรรม UBU-KM Fair 2021 ปี 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี9 กันยายน 2564
นายอิศราวุธ สายมาศรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงาน ประเภท Oral Presentation ผลงานการพัฒนาระบบงานสำนักงาน เรื่อง ระบบแจ้งปัญหาการใช้งานอาคาร/สถานที่/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ แบบออนไลน์ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) 10 สิงหาคม 2564
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิbest presentation award สาขา health sciencesThe SUT International Virtual Conference on Science and Technology 2021 (IVCST 20216 สิงหาคม 2564
รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภารางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี22 กรกฎาคม 2564
นางกรชนก แก่นคำรางวัลบุคลากรดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี23 กันยายน 2563
นางกรชนก แก่นคำ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานเรื่อง การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อราจากมันสำปะหลังและมันเทศเพื่อชักนำการสร้างเส้นใยของ Penicillium sp. ในห้องปฏิบัติการจุลชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี17 กันยายน 2563
นายสิทธิงพศ์ ยิ่งยง และนายนรเศรษฐ์ ทองคำ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานระบบบันทึกและติดตามงานผลิตเอกสาร เวอร์ชั่น 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี17 กันยายน 2563
ผศ.พรทิพย์ ไววุฒิรางวัลชมเชย เรื่อง ฤทธิ์ยับยั้งของเซลล์เพาะเลี้ยงของสารสกัดจากผักชีในหลอดทดลองกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุุข3 กันยายน 2563
ผศ.พรทิพย์ ไววุฒิรางวัลที่ 3 Academics ประเภท Oral Presentation เรือง ฤทธิ์ยับยั้งของสารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุุข3 กันยายน 2563
นางนิธินันท์ สุยะลารางวัลชนะเลิศ นำเสนอผลงาน Oral Presentation หัวข้อ การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบออนไลน์ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากร สายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.)6 ธันวาคม 2560 ถึง 8 ธันวาคม 2560
ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์รางวัลอันดับ 3 นำเสนผลงานประเภทโปสเตอร์ เรื่อง Development of Lipid Nanoparticles for Transdermal Delivery of Capsaicin: Optimization and Characterization (งานประชุม HTM2017)คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น27 มกราคม 2560
นางวิรัตน์ จันทร์ตรีรางวัลอันดับ 3 การนำเสนอผลงาน Poster Presentation ประเภทผลงาน การพัฒนาระบบงาน ห้องปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการของเสียอันตรายศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.)7 ธันวาคม 2559 ถึง 9 ธันวาคม 2559
นางสาวสดใส ตะรินันท์รางวัลอันดับ 3 การนำเสนอผลงาน Poster Presentation ประเภทผลงาน การพัฒนาระบบงาน สำนักงาน เรื่อง การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2558 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผานระบบ Google Applicationศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.)7 ธันวาคม 2559 ถึง 9 ธันวาคม 2559
ดร.บัญชา ยิ่งงามรางวัลระดับดีมาก ประเภท Oral Presentation สาขา Pharmaceutical Sciencesคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)13 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2559
นางกรชนก แก่นคำรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานประเภทวาจา ชื่อผลงาน "การศึกษาประสิทธิภาพ ควมคงตัวและสภาวะการเก็บสารละลาย Tetramethyl-p-Phenylenediamine Dihydrochoride สำหรับพิสูจน์เอกลักษณ์ Pseudomonas aeruginosa"คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย19 พฤศจิกายน 2558 ถึง 20 พฤศจิกายน 2558
นางวิรัตน์ จันทร์ตรีรางวัลชมเชย การนำเสนอลผงานประเภทโปสเตอร์ชื่อผลงาน "การจัดการระบบบริหารห้องปฏิบัติการปลอดภัย เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี"คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย19 พฤศจิกายน 2558 ถึง 20 พฤศจิกายน 2558
นางสาวสาวิตรี สาริกา รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานประเภทวาจาชื่อผลงาน "ระบบบริหารจัดการการประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน"คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19 พฤศจิกายน 2558 ถึง 20 พฤศจิกายน 2558
ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์Good Poster Presentation (Pharmaceutical Sciences)คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)7 มีนาคม 2558 ถึง 8 มีนาคม 2558
นายนรเศรษฐ์ ทองคำ นายฐิติเดช ลือตระกูล นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ นางสาวสดใส ตะรินันท์รางวัลชนะเลิศ The Best Practice การนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation เรื่อง การบริหารแผนงานภายใต้ระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ (PharPAB ระยะที่ 1)ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.)7 ธันวาคม 2557 ถึง 9 ธันวาคม 2557
รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2556กระทรวงศึกษาธิการ4 สิงหาคม 2557
นางประไพจิตร สาตะรักษ์บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2557มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี30 กรกฎาคม 2557
นางสมคืด สุพันทะมาดบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2557มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี30 กรกฎาคม 2557
นายวีระวุท กะชาบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2557มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี30 กรกฎาคม 2557
รศ.ดร.วันดี รังสีวืจิตประภาบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2557มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี30 กรกฎาคม 2557
นางสาวสาวิตรี สาริการางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2คณะเภสัขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร2 ธันวาคม 2556 ถึง 5 ธันวาคม 2556
ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ บุุคลากรดีเด่น ประจำปี 2556มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี30 กรกฎาคม 2556
นางนารี แก้ววงษา บุุคลากรดีเด่น ประจำปี 2556มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี30 กรกฎาคม 2556
นายปิยวิทย์ คำสุข บุุคลากรดีเด่น ประจำปี 2556มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี30 กรกฎาคม 2556
ผศ.ดร.ทวีศีกดิ์ จึงวัฒนตระกูล บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2556มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี30 กรกฎาคม 2556
รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนารางวัลชมเชย ในบทคัดย่อการศึกษาวิจัยหัวข้อ “การให้บริการเลิกบุหรี่” ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ คนทำงานในโครงการเครือข่ายคลินิกฟ้าช่วยเลิกบุหรี่ เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ11 มีนาคม 2556
รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนาลิขสิทธิ์ผลงานสร้างสรรค์เรื่อง คู่มือการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการเฝ้าระวังยุงลายและโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทงานวรรณกรรม ลักษณะงานสิ่งพิมพ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญากรมทรัพย์สินทางปัญญา3 มกราคม 2556
นางสาวแวว คงศิลารองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พัฒนางานสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17025ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) 23 พฤศจิกายน 2555
นายปิยวิทย์ คำสุข และ นางสาวนิธินันท์  ปวะบุตรรองชนะเลิศอันดับ 2 ระบบปฏิทินการปฏิบัติราชการและวันลา ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) 23 พฤศจิกายน 2555
นายปิยวิทย์ คำสุข ระบบบันทึกข้อมูลภาระงานสำหรับอาจารย์ version 4ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) 23 พฤศจิกายน 2555
นายปิยวิทย์ คำสุข รางวัลชนะเลิศ เรื่อง การพัฒนาระบบเดินทางไปราชการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) 23 พฤศจิกายน 2555
นางนารี แก้ววงษารางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2554กระทรวงศึกษาธิการ1 เมษายน 2555
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวลรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2554กระทรวงศึกษาธิการ1 เมษายน 2555
ผศ.ดร. วันดี รังสีวิจิตรประภานำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation (ระดับ Special Praise) สาขาวิชา Pharmaceutical Science คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น12 กุมภาพันธ์ 2555
รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนาลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลงานการวิจัยเรื่อง โปรแกรมมัลติมีเดียแบบโต้ตอบเรื่องการดูแลผู้ป่วยเบาหวานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์กรมทรัพย์สินทางปัญญา7 มิถุนายน 2554
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวลรางวัลพระราชทานชมเชยประเภทหนังสือสารคดีสำหรับเยาวชน เรื่อง "พืชพิษสัตว์พิษ"สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ25 มีนาคม 2554
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ/นายนรเศรษฐ์ ทองคำรางวัลชนะเลิศจากการนำเสนอแบบ Oral Presentation เรื่อง "ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)"ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.)17 มีนาคม 2554 ถึง 18 มีนาคม 2554
นายพีรวัฒน์ จินาทองไทยรางวัลดีเด่นในการนำเสนอผลงานแบบ Poster Presentation สาขานวัตกรรมใหม่ เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมติดตามผู้ป่วยและบันทึกความต่อเนื่องทางยา งานบริบาลเภสัชกรรม ณ ห้องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เครือข่ายการดูแลโรคหัวใจ กระทรวงสาธารณสุข 26 มกราคม 2554 ถึง 28 มกราคม 2554

ผู้บันทึกข้อมูล: นางสาวสดใส ตะรินันท์